Αρ. Απόφασης: 88/2022

Ημερομηνία: 08/04/2022

Θέμα: 
Καθορισμοί Διαδικασίας Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών και Διαδικασίας Εσωτερικής Διαχείρισης Παραπόνων Καταναλωτών στη Βάση των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασία Διαχείρισης Παράπονου) Κανονισμών  (ΚΔΠ 570/2005)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 08 Απριλίου 2022 υπ’ αριθμόν 21/2022, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 66/2022 ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων και Διαδικασία Εσωτερικής Διαχείρισης Παραπόνων με Βάση την ΚΔΠ 570/2005».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
  • τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 5(1)(ιε),
  • τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνου) Κανονισμούς του 2005, ΚΔΠ 570/2005.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
  • υπάρχει ανάγκη για καθορισμό ξεκάθαρης διαδικασίας υποβολής παραπόνων καταναλωτών και εσωτερικής διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων καταναλωτών από τη ΡΑΕΚ, στη βάση της ΚΔΠ 570/2005, προκειμένου οι καταναλωτές να υπόκεινται σε απλουστευμένες και σύντομες διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων τους,
και, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να καθορίσουν τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι και να δώσουν οδηγίες στο Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ όπως λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για σχετική ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.
  2. Να καθορίσουν τη Διαδικασία Εσωτερικής Διαχείρισης Παραπόνων Καταναλωτών, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ και να δώσουν οδηγίες στον Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ όπως ενημερώσει με σχετική εγκύκλιο το προσωπικό της ΡΑΕΚ για την εφαρμογή της εσωτερικής διαδικασίας.
  3. Να δώσουν οδηγίες στο Διευθυντή Γραφείου της ΡΑΕΚ όπως λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για διαμόρφωση του Χώρου Υποβολής Παραπόνων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στη βάση των σχολίων που επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙΙ, ώστε να συνάδει με τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών.
  4. Η Διαδικασία Εσωτερικής Διαχείρισης Παραπόνων της ΡΑΕΚ να τεθεί σε εφαρμογή με την ενημέρωση της ιστοσελίδας με τη νέα Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών σύμφωνα με το σημείο 1 της παρούσας Απόφασης και τη διαμόρφωση του Χώρου Υποβολής Παραπόνων σύμφωνα με το σημείο 3 της παρούσας Απόφασης.