Αρ. Απόφασης: 86/2020
 
Ημερομηνία: 03/03/2020
 
Θέμα: Αίτηση της εταιρείας Aerotricity Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο
 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και αφού διαπίστωσαν ότι το αίτημα τροποποίησης συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία και θεωρείται πλήρες, εκτίμησαν ότι:
 
  • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 του Ν.122(Ι)/2003 και του κανονισμού 13 της ΚΔΠ 538/2004, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν την προτεινόμενη από την εταιρεία Aerotricity Ltd τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση των τεσσάρων (4) ανεμογεννητριών της Β’ Φάσης με μία (1) ανεμογεννήτρια Enercon E-147 ονομαστικής ισχύος 5MW, την τροποποίηση της ονομαστικής ισχύος της άδειας σε 7,4MW και τη χωροθέτηση της μίας ανεμογεννήτριας της Β’ Φάσης στο Φ/Σχ. 48/05, τεμάχιο 880, στην κοινότητα Φαρμακά της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Να ενημερώσουν την εταιρεία Aerotricity Ltd ότι σε περίπτωση που το καθεστώς λειτουργίας της Β’ Φάσης του έργου διαφέρει από το καθεστώς λειτουργίας της Α’ Φάσης, οι δύο φάσεις της άδειας θα πρέπει να συνδεθούν σε διαφορετικά σημεία με το δίκτυο.
  3. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Aerotricity Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.  
  4. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας.