Απόφαση Αρ. 856 / 2013

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2013

Θέμα: Προσωρινή Αναστολή Παραλαβής Αιτήσεων Για Παροχή Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρισμού


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου αφού εκτίμησαν το καθεστώς που δημιουργήθηκε με την δημοσίευση του τροποποιητικού Νόμου Ν.211(Ι)/2012 και τα ενδεχόμενα κενά στις διαδικασίες που διαφαίνονται, κυρίως, λόγω της εναρμόνισης με την οδηγία 2009/72/ΕΚ του 3ου ενεργειακού πακέτου και λόγω των εν εξελίξει δεδομένων της Αγοράς Ηλεκτρισμού και αφού, μεταξύ άλλων, έλαβαν υπόψη:
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Τροποποιητικού Νόμου Ν.211(Ι)/2012, που επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίες αλλαγές εκτιμάται ότι επιβάλλεται να τύχουν κατάλληλης ρύθμισης,
 • Την συνεπαγόμενη ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004,
 • Την υποχρέωση της ΡΑΕΚ να ρυθμίσει την Αγορά Ηλεκτρισμού και να εγκαθιδρύσει και εφαρμόσει το κατάλληλο εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε όσοι προτίθενται να δραστηριοποιηθούν ή και δραστηριοποιούνται στην αγορά να γνωρίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν,
 • Την συνεπαγόμενη ανάγκη αναθεώρησης και ενδεχόμενης τροποποίησης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η ΡΑΕΚ προχωρεί με ανάθεση σε Συμβούλους να διερευνήσουν και αξιολογήσουν και προτείνουν το μοντέλο που συνάδει, αφενός, με τις διατάξεις του εναρμονισμένου νόμου και, αφετέρου, με τα δεδομένα της εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται και η ομαλή ένταξη και συμμετοχή των διαφόρων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • Την προκήρυξη της ΡΑΕΚ για διαγωνισμό και την επικείμενη πρόσληψη Συμβούλων με θέμα τον έλεγχο του διαφανούς διαχωρισμού των λογαριασμών της ΑΗΚ και την ενδεδειγμένη διαδικασία τέτοιου ελέγχου από την ΡΑΕΚ,
 • Την ανάθεση από την ΑΗΚ σε εξωτερικούς συμβούλους ετοιμασίας νέων κοστοστρεφών διατιμήσεων και την μεταγενέστερη υποβολή τους στη ΡΑΕΚ για έγκριση,
 • Την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΑΠΕ, που να λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως τη σημαντική μείωση που παρατηρείται τελευταίως στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τόσο κατά τις περιόδους αιχμής όσο και κατά τις περιόδους ελάχιστης ζήτησης,
 • Τις υποχρεώσεις της ΡΑΕΚ
  • να διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού, και να αποφεύγει την δυσμενή διάκριση τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση αδειών,
  • να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού,
  • να εξασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού,
  • να καθορίζει μέτρα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό προκειμένου να διευκολύνει ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα, καθορίζοντας για το σκοπό αυτό και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια διείσδυσης για την κάθε μορφή ΑΠΕ,
  • να προστατεύει τον καταναλωτή και να διασφαλίσει τη χαμηλότερη επιτρεπόμενη χρέωση στον καταναλωτή.
 • Τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ με Αριθμό 413/2010, 555/2011, 580/11, 584/11, 755/2012, και 790/12,
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 γενικά, και συγκεκριμένα την διάταξη του άρθρου 25(1) (α).
Και αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς το πιο πάνω θέμα, και επειδή αξιολογούν ότι μετά την δημοσίευση του τροποποιητικού Νόμου επιβάλλεται να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων για χορήγηση άδειας/εξαίρεσης από άδεια για κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού οποιασδήποτε τεχνολογίας, με χρήση συμβατικών καυσίμων ή και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δεν εμπίπτουν στη προσωρινή αναστολή παραλαβής σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού που δραστηριοποιούνται και υπάγονται σε κρατικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή καθεστώτα στήριξης, όπως είναι τα κρατικά σχέδια χορηγιών ή και αυτά που τυγχάνουν Ευρωπαϊκής στήριξης, σταθμοί παραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες και σταθμοί αυτοπαραγωγής. Καθορίζεται ότι το όριο της συνολικής ισχύος επιπρόσθετων αυτοπαραγωγών ανέρχεται σε 30MW. 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ αμέσως.


Με την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης εκπνέει η ισχύς των προηγουμένων αποφάσεων της ΡΑΕΚ που έχουν συγκρουόμενο ή και αντίθετο περιεχόμενο με την παρούσα.

Όταν οι συνθήκες που επέβαλαν την προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων και που περιγράφονται πιο πάνω παύσουν να ισχύουν, θα ληφθεί η ανάλογη απόφαση από τη ΡΑΕΚ.

Παράλληλα η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο.