Αρ. Απόφασης: 008/2023

Ημερομηνία: 17/01/2023

Θέμα: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2023 υπ’ αριθμόν 03/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με στοιχεία ΠΗ/ΟΔ2/326.8/33-2022 και θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023», ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 5615/22,
 • Τα πρακτικά συνάντησης μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ Παραγωγής στις 5 Ιανουαρίου 2022, Αρ. Συνεδρίας 01/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 10/2023, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023 με θέμα «Σύμβασης Αρ. 13-2022 – Έκθεση για τους Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για το πρώτο εξάμηνο του 2023», 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με στοιχεία ΠΗ/ΠΗΑ/326.8/3-2023 και θέμα «Ρήτρες Καυσίμου 1ου Εξαμήνου 2023 για Αναπροσαρμογή Δ-Χ», ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 132/23.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών όπως έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή έχουν υπολογιστεί ορθά και είναι σε συμμόρφωση με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 23 του Ν. 130(Ι)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1.  Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023:
  Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
    €σ/kWh/ 1 €σ
  Χαμηλή τάση 0.00026450
  Μέση τάση 0.00025939
  Ψηλή τάση 0.00025438
   
  Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται. 
  Η αύξηση στους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) οφείλεται εν μέρη στην αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή που σχετίζεται με την αντικατάσταση της παραγωγής ΑΠΕ με παραγωγή από συμβατικές μονάδες κατά τις απογευματινές ώρες και λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι μονάδες ατμού του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού.
 2. Η ΑΗΚ Παραγωγή όπως για το έτος 2023, υποβάλλει απολογιστικές μηνιαίες αναφορές προς τη ΡΑΕΚ σχετικά με τους πραγματικούς συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ και σύγκριση αυτών με τους εγκεκριμένους συντελεστές.
 3. Η ΑΗΚ Προμήθεια να εφαρμόσει τους πιο πάνω συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ):
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2023, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2023 και μετέπειτα.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.