Αρ. Απόφασης: 008/2018
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2018

Θέμα: ​Αίτηση της Εταιρείας F.E. First Electric Supply Ltd για Χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας F.E. First Electric Supply Ltd για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία F.E. First Electric Supply Ltd Άδεια Προμήθειας  Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες.
  2. Η εν λόγω  Άδεια Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες χορηγείται μόνο για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού.
  3. Νοείται ότι με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 81 του Νόμου, η ΡΑΕΚ θα εκδώσει στην εταιρεία F.E. First Electric Supply Ltd, Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο.
  4. Η Άδεια Προμήθειας σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού θα εκδοθεί στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία F.E. First Electric Supply Ltd.
  5. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία F.E. First Electric Supply Ltd όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  6. Η Άδεια στον δικαιούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  7. Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.