Αρ. Απόφασης: 77/2020
 
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2020
 
Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ, HE 387304, για Χορήγηση Αδειασ για Κατασκευή, Ιδιοκτησία και Εκμετάλλευση Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 16/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • ο φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-1 αίτησης της εταιρείας ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για χορήγηση άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση,
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ 06.02.01.01/1489-2019, ημερομηνίας 07 Οκτωβρίου 2019,
 • η επιστολή από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4.3, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2019,
 • η απαντητική επιστολή της ΡΑΕΚ προς το ΥΕΕΒ με Αρ. Φακ. 05.01.03.01/1590-2019, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019,
 • η υπ’ αριθμόν 88.671 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 04 Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για εφαρμογή παρεκκλίσεων αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ιδιοκτησίας εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου»,
 • η επιστολή του ΥΕΕΒ προς την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν, επίσης, υπόψη: 
 • τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο (Ν.183(Ι)/2004) και εξ’ αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς και ειδικότερα τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ. 298/2006), και ειδικότερα: 
  • το άρθρο 44(2) του Ν.183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που η κυπριακή αγορά αποτελεί αναδυόμενη αγορά και λόγω των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά προβλήματα, μη συνδεόμενα με τις συμβατικές δεσμεύσεις υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής που αναφέρονται στο άρθρο 43, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ν’ αποφασίσει την παρέκκλιση, μεταξύ άλλων, από τα άρθρα 8 έως 14 που αφορούν την αδειοδότηση,
  • τον κανονισμό 4 των ΚΔΠ. 298/2006 σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την αίτηση,
  • τον κανονισμό 7 των ΚΔΠ. 298/2006 σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης προβαίνει στη χορήγηση ή μη χορήγηση άδειας,
 • το γεγονός ότι το ΥΕΕΒ με επιστολή του με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4.3, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2019, ζήτησε τις απόψεις της ΡΑΕΚ αναφορικά με την πρόθεσή του να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ούτως ώστε να αποφασιστεί παρέκκλιση από τη διαδικασία αδειοδότησης της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ,
 • το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ με επιστολή της με Αρ. Φακ. 05.01.03.01/1590-2019, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019, επεσήμανε προς το ΥΕΕΒ τα θέματα που πρέπει να διασφαλιστούν από το ΥΕΕΒ τα οποία θα διασφαλίζονταν μέσω των όρων της Άδειας που θα χορηγούσε η ΡΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα:
  • τη χρηματοδότηση των επενδύσεων από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ τις οποίες αποφασίζει ο Διαχειριστής της εγκατάστασης ΥΦΑ και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, 
  • τη συνεργασία και στήριξη από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ στον Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, 
  • τη σύναψη σύμβασης της ΕTYΦΑ ΛΤΔ με τον Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ η οποία θα διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις, 
  • την υποχρέωση της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ διαφύλαξης απορρήτου στοιχείων και πληροφοριών από τρίτους, 
  • τον τρόπο τήρησης από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες, 
  • την παροχή στη ΡΑΕΚ από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ όλων των τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών, εμπορικών και άλλων συναφών εγγράφων ή πληροφοριών που του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το Νόμο, και 
  • την τήρηση από την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ των διατάξεων του Νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της ΡΑΕΚ.
 • το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 88.671 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019, αποφασίστηκε η εφαρμογή παρέκκλισης από τη διαδικασία αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ της ΕΤΥΦΑ για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης ΥΦΑ,

διαπίστωσαν ομόφωνα ότι, 
 • η αίτηση έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης δεν κατέστη πλήρης καθότι η αιτήτρια δεν προέβη σε υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕΚ με επιστολή ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019,
 • τα θέματα των οποίων η διασφάλιση ζητήθηκε με επιστολή της ΡΑΕΚ προς το ΥΕΕΒ, δόθηκαν ως προϋποθέσεις από το ΥΕΕΒ προς την ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ με την επιστολή με Αρ. Φακ. 8.4.11.9.4, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, στη βάση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και της σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε η οποία, όπως καταγράφεται στην επιστολή, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης,
 • στη βάση της υπ’ αριθμόν 88.671 Απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου στο πλαίσιο άσκησης των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου 44(2) του Νόμου Ν.183(Ι)/2004 για εφαρμογή παρέκκλισης από τη διαδικασία αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης ΥΦΑ, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να τερματιστεί,
και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να μη χορηγήσουν την αιτούμενη άδεια για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην εταιρεία ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ καθότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 88.671 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019, αποφασίστηκε η εφαρμογή παρέκκλισης από τη διαδικασία αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ της ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ για κατασκευή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
 2. Να ειδοποιηθεί η αιτήτηρια εταιρεία ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ για τον πιο πάνω λόγο μη χορήγησης της άδειας.
 3. Να κοινοποιηθεί η πιο πάνω ειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης της ΡΑΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.