Αρ. Απόφασης: 68/2022

Ημερομηνία: 18/03/2022

Θέμα: 
Παράβαση Όρων της Υπ' Αριθμόν ΠΘ11-2019 Άδειας Προμήθειας
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 15(2) και 16 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία E&B Energy & Beyond Ltd (ΗΕ 350735) έχει παραβιάσει τον όρο 12 της υπ’ αριθμόν ΠΘ11-2019 Άδεια Προμήθειας.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία E&B Energy & Beyond Ltd (ΗΕ 350735), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία E&B Energy & Beyond Ltd (ΗΕ 350735).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.