Αρ. Απόφασης: 067/2018

Ημερομηνία: 27/03/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Αδειών Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  1. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment I Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 28/37, τμήμα 3, τεμάχιο 213, στη Φλάσου της επαρχίας Λευκωσίας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε (Project Α) με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Santiam Investment I Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 28/37, τμήμα 3, τεμάχιο 213, στη Φλάσου της επαρχίας Λευκωσίας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε (Project Β) με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Santiam Investment I Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
 
Οι Άδειες θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. 
 
Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.