Αρ. Απόφασης: 59/2019

Ημερομηνία: 01 Μαρτίου 2019

Θέμα:  Χωριστοί Λογαριασμοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 20/2017 ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα «Απόφαση για Έγκριση της μη Δημοσίευσης των Χωριστών Λογαριασμών της ΑΗΚ για το έτος 2016», με την οποία η ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε την ΑΗΚ ότι από το έτος 2017 και μετέπειτα οι Χωριστοί Λογαριασμοί της ΑΗΚ θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφαση Αρ. 02/2014,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ.AC/137/326.9 ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού εξαχθείσας ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς», με την οποία η ΑΗΚ ζήτησε έγκριση από τη ΡΑΕΚ για έναρξη της εφαρμογής της εγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού των εξαχθεισών μονάδων παραγωγής σε μηνιαία βάση για σκοπούς υπολογισμού των εσωτερικών χρεώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/889-18 ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού εξαχθείσας ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την έναρξη της εφαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των εξαχθεισών μονάδων παραγωγής σε μηνιαία βάση για σκοπούς υπολογισμού των εσόδων της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Παραγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2018, 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/926-18 ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018 με θέμα «Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ ενημέρωσε την ΑΗΚ ότι συμφωνεί με την εισήγηση της ΑΗΚ, όπως αυτή επεξηγήθηκε στη συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ στις 20 Ιουλίου 2018, για τη χρήση των διατιμήσεων χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) και Συστήματος Διανομής (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) όπως αυτές εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕΚ με την Απόφαση Αρ. 97/2017 «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», από την 1η Ιανουαρίου 2017 για το σκοπό της ετοιμασίας των Χωριστών Λογαριασμών του έτους 2017,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ.Ο/AC/137 ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2018 με θέμα «Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2017», με την οποία η ΑΗΚ ζήτησε παράταση στην προθεσμία υποβολής των Χωριστών Λογαριασμών του 2017 κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/969-18 ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2018 με θέμα «Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ συμφώνησε με την παράταση στην προθεσμία υποβολής των Χωριστών Λογαριασμών του 2017 κατά ένα μήνα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.04.02/982-18 ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Συμφωνίες ΑΗΚ με Εταιρείες που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών» με την οποία η ΡΑΕΚ ζητά να γίνουν από την ΑΗΚ, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
  • Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) και ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) να υπογράψουν δύο χωριστές συμφωνίες (back to back agreements) με τις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΜΡΔ) (οι «Συμφωνίες») για τη παραχώρηση των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής προς τις ΜΡΔ, για μια λογική ανταμοιβή,
  • Το αντικειμενικό ποσοστό χρέωσης από τον ΙΣΜ και ΙΣΔ προς τις ΜΡΔ να είναι τουλάχιστον το 90% των εσόδων που οι ΜΡΔ εισπράττουν από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
  • Τα έσοδα από τις συμφωνίες της ΑΗΚ με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τα οποία θα αποδίδονται στις δραστηριότητες των ΙΣΜ και ΙΣΔ θα πρέπει να διαχωριστούν μεταξύ ΙΣΜ και ΙΣΔ με μια εύλογη και τεκμηριωμένη μεθοδολογία, και
  • Η εφαρμογή των πιο πάνω Συμφωνιών θα πρέπει να γίνει αναδρομικά, δηλαδή από την ημερομηνία που οι ΜΡΔ ανέλαβαν την εκτέλεση των συμφωνιών με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. O/AC/137/A1206120 ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018 με θέμα «Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2017» με την οποία η ΑΗΚ ανέφερε ότι ενόψει του ότι η ετοιμασία των Χωριστών Λογαριασμών του 2017 πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, στους ΧΛ του 2017 θα ληφθεί υπόψη συνολική εσωτερική χρέωση από τον ΙΣΜ και ΙΣΔ προς τις ΜΡΔ ίση με το 90% των ΜΡΔ από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για το 2017, και η εσωτερική χρέωση θα διαχωριστεί ισόποσα μεταξύ ΙΣΜ και ΙΣΔ.  Όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας και του διαχωρισμού της χρέωσης μεταξύ ΙΣΔ και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), γίνεται εισήγηση όπως το θέμα συζητηθεί μετά την ολοκλήρωση των ΧΛ του 2017 και όποια απόφαση παρθεί, μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, ληφθεί υπόψη στους ΧΛ του 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.04.02/999-18 ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018 με θέμα «Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ αποδέχθηκε την πιο πάνω εισήγηση της ΑΗΚ για το έτος 2017, και ανέφερε ότι αναμένει την εισήγηση της ΑΗΚ αναφορικά με το θέμα της αναδρομικότητας και του διαχωρισμού της χρέωσης μεταξύ ΙΣΔ και ΔΣΔ),
 • Την επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ.01/AC/137 ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2017», με την οποία υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ οι ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί της ΑΗΚ για το έτος 2017,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ, με Αρ. Φακ. 04.08.01/1562-18 ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2018, με το οποίο αποστάλθηκαν ερωτήματα της ΡΑΕΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς της ΑΗΚ για το έτος 2017,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. AC/137 ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2017», με το οποίο αποστάλθηκαν στη ΡΑΕΚ οι απαντήσεις της ΑΗΚ επί των ερωτημάτων που είχαν τεθεί με το πιο πάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/102-19 ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε ανάλυση της Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων για το 2017 για κάθε μια ΒΡΔ της ΑΗΚ, εκτός από τη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137 ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2017» με την οποία επισυνάφθηκε ανάλυση της Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το 2017,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το 2017»,
 • Την έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review of EAC’s Separated Regulatory Accounts» ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2019,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/228-19 ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2019 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017»,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. O/AC/137 ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2017» με την οποία η ΑΗΚ έστειλε στη ΡΑΕΚ τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής, και του Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων Εμπορολογιστικής Διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Η ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους ελεγμένους και εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιό της, Χωριστούς Λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας.  
 2. Η ΑΗΚ να δημοσιεύσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 πιο πάνω μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019 το αργότερο.
 3. Η ΑΗΚ, για τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα, να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
  • Τα εσωτερικά έσοδα της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Παραγωγής να ορίζονται ως «Πωλήσεις ηλεκτρισμού χονδρικής», και τα έσοδα της ΒΡΔ Προμήθειας να ορίζονται ως «Πωλήσεις ηλεκτρισμού λιανικής».  
  • Η κάθε ΒΡΔ να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο για τη ΡΒΑΠ, ξεχωριστό από το Απασχολούμενο Ενεργητικό, το οποίο θα υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ μαζί με την υποβολή των Χωριστών Λογαριασμών κάθε έτους (νοείται ότι κάθε έτος, η κάθε ΒΡΔ πρέπει να χρησιμοποιεί ως αρχικό υπόλοιπο της ΡΒΑΠ το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ υπόλοιπο της ΡΒΑΠ του προηγούμενου έτους).
  • Να περιλαμβάνεται στους ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς, αναλυτικός υπολογισμός των αποδόσεων των ΒΡΔ, με συμφιλίωση των υπολογισμών για τις αποδόσεις με τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων και στην κατάσταση οικονομικής θέσης της κάθε ΒΡΔ.
  • o Μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος υποβολής των ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών (π.χ. μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 για τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2017), η ΑΗΚ να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ, για ενημέρωση, προσαρμοσμένους χωριστούς λογαριασμούς που θα λαμβάνουν υπόψη την απολογιστική αναπροσαρμογή στα επιτρεπόμενα έσοδα όπως αυτή θα εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ σε ετήσια βάση.  Οι προσαρμοσμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί να χρησιμοποιούν ως βάση τους ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς αλλά να είναι σε πιο απλή μορφή δηλαδή να περιλαμβάνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων, την κατάσταση οικονομικής θέσης, την απόδοση επί της μέσης ΡΒΑΠ, το περιθώριο επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης, και επεξηγήσεις για οποιεσδήποτε προσαρμογές έχουν γίνει.
  • Να εξεταστεί η χρήση της κλείδας 8 (Προϋπολογισθείσες Δαπάνες (Κεφαλαιουχικές και Λειτουργικές και Αποδοχές Προσωπικού εκτός Καυσίμων) για να επιμερίσει τα στοιχεία του Κέντρου Κέρδους Οικονομικών Υπηρεσιών (5151-Financial) και να υποβάλει σχετική εισήγηση στη ΡΑΕΚ για τροποποίηση των κλείδων επιμερισμού.
  • Το Έγγραφο 3 να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων που εκτελεί κάθε κέντρο κόστους ή κέρδους όπως αυτά παρουσιάζονται στο Συνημμένο Α1 του Εγγράφου 3 – Κατανομές – Κλείδες επιμερισμού.
 4. Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019, ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε συνέχεια της επιστολής της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.04.02/982-18 ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Συμφωνίες ΑΗΚ με Εταιρείες που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών».
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.