Αρ. Απόφασης: 57/2022

Ημερομηνία: 11/03/2022

Θέμα: 
Ανάκληση και Τροποποίηση Κ77-2021 Άδειας Κατασκευής, Ανάκληση Ε2773-2020 Εξαίρεσης Κατασκευής και Αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης 4051

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4)  και του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα ανάκλησης της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210) της υπ’ αριθμόν Κ77-2021 Άδειας για Κατασκευή Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6MWp στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 130, 243, 244 και 245 και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχια 252 και 260 στον Ψεματισμένο και την Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Να απορρίψουν το αίτημα τροποποίησης της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210) της υπ’ αριθμόν Κ77-2021 Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς και τροποποίηση της χωροθέτησης με την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 253 στην Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας καθότι το αίτημα καθίσταται άνευ αντικειμένου λόγω της ανάκλησης της εν λόγω Άδειας κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας.
  3. Να εγκρίνουν το αίτημα ανάκλησης της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210) της υπ’ αριθμόν Ε2773-2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 136, 243, 244, 245, 247 και 260, στον Ψεματισμένο και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας.
  4. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210) για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 130, 131, 136, και  245 και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 260 στον Ψεματισμένο της επαρχία Λάρνακας και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχια 252 και 253, στη Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας:
  5. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.