Αρ. Απόφασης: 54/2022

Ημερομηνία: 04/03/2022 


Θέμα: Αποξήλωση Εξοπλισμού Ψηλής και Μέσης Τάσης του Υποσταθμού «Μονή 66 & 132 kV» που έχει Απενεργοποιηθεί με την Εγκατάσταση του Νέου Υποσταθμού «Μονή GIS 132 kV»
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 04 Μαρτίου 2022 υπ’ αριθμόν 14/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
  • Η επιστολή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) με στοιχεία ΔΜ/246.61, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, με την οποία ζητούσε από τη ΡΑΕΚ έγκριση για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού, Αρ. Εισερχ. 234/2022,
  • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01/95-22, ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2022, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως του καθ’ ύλην αρμόδιου για θέματα που αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς, Αρ. Εξερχ. 95/2022,
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ31/210.4.19/220493, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2022, με την οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν φέρει ένσταση για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού, Αρ. Εισερχ. 633/2022. 
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 125/2022, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2022.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα του άρθρου 37. 

Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι η προτεινόμενη αποξήλωση δεν επηρεάζει δυσμενώς το σύστημα μεταφοράς, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει του άρθρου 37 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, στη βάση των διαμειφθέντων, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση του υπό αναφορά αιτήματος του ΙΣΜ για την αποξήλωση Εξοπλισμού Ψηλής και Μέσης Τάσης του Υποσταθμού «Μονή 66 & 132 kV» που έχει απενεργοποιηθεί με την εγκατάσταση του νέου υποσταθμού «Μονή GIS 132 kV».
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΙΣΜ, με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ, για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.