Αρ. Απόφασης: 054/2021
 
Ημερομηνία: 19/02/2021
 

Θέμα: 2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 4,83MW

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 2 Ltd (ΗΕ 306393), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,23MWp, στο Φ/Σχ. 49/46, τεμάχια 216 και 217, στην Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Gree. Sol. En. Ltd (ΗΕ 331577), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,6MWp, στο Φ/Σχ. 50/39, τεμάχιο 171, στο Μενεού, της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.