Αρ. Απόφασης: 51/2022

Ημερομηνία: 04/03/2022 

Θέμα: Μεταβίβαση Ε673-2012 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση θα συμβάλει θετικά στην λειτουργία του έργου της υπ’ αριθμόν Ε673-2012 Εξαίρεσης, και
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των αδειούχων.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους σύμφωνα με το άρθρο 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν την αίτηση μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε673-2012 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδεια για λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγγυημένη τιμή, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 0,09198MWp, στον Άγιο Δημητριανό της επαρχίας Πάφου της εταιρείας Mariota Real Estates Ltd (ΗΕ 103624) στην εταιρεία Ε.Θ. Καπνίσης Φωτοβολταϊκά Λτδ (ΗΕ 399365).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Ε.Θ. Καπνίσης Φωτοβολταϊκά Λτδ (ΗΕ 399365), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.