​Αρ. Απόφασης: 46/2020

Ημερομηνία: 11/02/2020

Θέμα: Παράβαση Όρων της Υπ’ Αριθμόν Ε1915/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής από την Εταιρεία Bioland Project 25 Ltd, Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Αρθρου 27 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων αποφάσισαν:
  1. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Bioland Project 25 Ltd, ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  2. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Bioland Project 25 Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.