ΑρΑπόφασης: 433/2023
 
Ημερομηνία: 08/12/2023
 
Θέμα: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.11

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 08 Δεκεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 83/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/235170 με θέμα «Εισήγηση ΔΣΜΚ για τροποποίηση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (KMP)», Αρ. Εισερχ. 4931-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 846/2023, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Εισήγηση ΔΣΜΚ για Τροποποίηση Των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (KΜΡ)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 93, 94 και 142(3).
 • Τον περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022 (N. 108(I)/2022) και ειδικότερα το άρθρο 11(1) όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ως επιφύλαξη ότι, δεν επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας για το σύνολο της αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο και λαμβάνεται από το δίκτυο για σκοπούς κατανάλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως έχουν τροποποιηθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 239/2023, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023 (Έκδοση 1.10).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Οι προτεινόμενες αλλαγές από τον ΔΣΜΚ είναι προς την κατεύθυνση της ορθότερης και πιο εύρυθμης λειτουργίας της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 • Οι υφιστάμενες πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού έκδοση 1.10 χρειάζονται τροποποίηση ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022 (N. 108(I)/2022) και ειδικότερα του άρθρου 11(1).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι προτεινόμενες αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να:
  • εναρμονιστούν με τις πρόνοιες του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022 (N. 108(I)/2022) σε σχέση με τον τρόπο επιβολής του τέλους ΑΠΕ,
  • δίνονται ικανοποιητικά χρονικά περιθώρια στον ΔΣΜΚ να αξιολογεί την Κάλυψη Εγγύησης και στους Συμμετέχοντες να την υποβάλλουν, αρκετές ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος της προηγούμενης Κάλυψης Εγγύησης,
  • πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της Κάλυψης Εγγύησης όποτε κάποιος Συμμετέχοντας αναθεωρήσει την εγκατεστημένη ή/και εξουσιοδοτημένη ισχύ που εκπροσωπεί και όχι σε μηνιαία βάση, και
  • εκτελούνται οι υπολογισμοί συμβιβασμού σε μηνιαία αντί σε εξαμηνιαία βάση, πέντε (5) μήνες μετά την Περίοδο Εκκαθάρισης για την οποία εκτελούνται οι υπολογισμοί συμβιβασμού, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος μεταξύ της μηνιαίας εκκαθάρισης η οποία εκτελέστηκε με εσφαλμένες ή/και εκτιμώμενες ενδείξεις και των υπολογισμών συμβιβασμού για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 93 και 94 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 καθώς και των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.11, ως το Παράρτημα Ι.
 2. Την δημοσιοποίηση των εν λόγω αλλαγών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.