Αρ. Απόφασης: 419/2020

Ημερομηνία: 11/12/2020

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 3,72MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, , φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Nephesh Ltd (HE 409743), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 51/12, τεμάχια 43 και 44, στα Κόνια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Silme Ltd (ΗΕ 410518), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2MWp, στο Φ/Σχ. 6/10, τεμάχια 975, 1124 και 1127, στα Κοιλινειά, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd (ΗΕ 380841), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, και σύστημα αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών αποθηκευτικής ισχύος 2MWh στο Φ/Σχ. 31/25W1, τμήμα 8, τεμάχιο 472, στο Γέρι της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,02MWp, στο Φ/Σχ. -/2-283-376, τμήμα 6, τεμάχια 363, 365 και 366 και Φ/Σχ. -/2-283-376, τμήμα 6, τεμάχιο 441, στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.