Αρ. Απόφασης: 414/2022

Ημερομηνία: 13/12/2022

Θέμα: 
Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε2086-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου και 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Bioland Project 52 Ltd (ΗΕ 380096) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε2086-2018 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα  εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. -/2-207-384, τμήμα 2, τεμάχιο 332 στην Ορούντα, της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Project 52 Ltd (ΗΕ 380096).
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.