ΑρΑπόφασης: 412/2023
 
Ημερομηνία: 21/11/2023
 
Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 78/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας,  ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων και Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3701/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1856-2023, ημερομηνίας 02 Σεπτεμβρίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Προμήθειας με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2024»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ.662/2023, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2024 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας,  Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 4766/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ.803/2023, ημερομηνίας 06 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2024 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022(Αναθεωρημένο)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023, (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2023 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 122/2023, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 298/2023, ημερομηνίας 01 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 317/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2023, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 403/2023, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2022».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση»:
 • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
 • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2024 της ΑΗΚ Προμήθειας είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Προμήθεια για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2024, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με επιστολή ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις» από το αίτημα των €200.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €110.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ και όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  2. Για το κονδύλι «Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη» από το αίτημα των €79.800 εγκρίνεται ποσό ύψους €59.400 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ και όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  3. Για το κονδύλι «Έξοδα Εκπαίδευσης» από το αίτημα των €20.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €17.500 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ,
  4. Για το κονδύλι «Ασφάλεια και Φρούρηση» από το αίτημα των €200.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €188.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ,
  5. Για το κονδύλι «Έξοδα Είσπραξης Λογαριασμών» από το αίτημα των €3.500.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €3.300.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ,
  6. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 4 «Παράμετροι Διατιμήσεων», το επιτρεπόμενο περιθώριο για υπηρεσίες εμπορολογιστικής διαχείρισης παραμένει στο 20%.
 2. Οι Δαπάνες για Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2024 που προκύπτουν από τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο, Ν.172(Ι)/2021, και το Διάταγμα της Υπουργού Ενέργειας ΚΔΠ 259/2022, κατηγοριοποιούνται ως ελέγξιμες και εγκρίνονται για το έτος 2024. Να καλέσουν την ΑΗΚ Προμήθεια όπως για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2025-2027 υποβάλει στη ΡΑΕΚ, κοστολογημένο πλάνο συμμόρφωσης της με τις πρόνοιες του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, Ν.172(Ι)/2021, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του ετήσιου σωρευτικού στόχου της ως υπόχρεο μέρος, 
 3. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2022 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με επιστολή, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, (αρ. εισερχ. 3701/2023).
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως αποστείλει στη ΡΑΕΚ τη διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχεται στους πελάτες (Δ-ΕΛ, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1,2 και 3 πιο πάνω, συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 5. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως υποβάλει για έγκριση από τη ΡΑΕΚ τις διατιμήσεις προμήθειας (Δ-ΠΠ), υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση για το 2024, βάσει των Αποφάσεων Αρ. 408/2023,409/2023,410/2023 και 411/2023.
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.