ΑρΑπόφασης: 409/2023
 
Ημερομηνία: 21/11/2023
 
Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 78/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 189/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)».
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΛ.02/326.8/29-2023, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2024 Βάσει Χωριστών Λογαριασμών του Έτους 2022», Αρ. Εισερχ. 3700/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/30-2023, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων Έτους 2024 στη βάση της ΡΑ 02/2015», Αρ. Εισερχ. 3719/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», Αρ. Εισερχ. 5311/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 686/2023, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2024 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1883-2023, ημερομηνίας 05 Οκτωβρίου 2023 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2024 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΛ.02/326.8/38-2023, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2024 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4875/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 822/2023, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2024 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022 (Αναθεωρημένο)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2023 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 122/2023, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 298/2023, ημερομηνίας 01 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 317/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2023, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 403/2023, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2022».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση»:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2024 της ΑΗΚ Παραγωγής είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Παραγωγή για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2024, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή στις 31 Ιουλίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις» από το αίτημα των €20.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €10.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  2. Για το κονδύλι «Επιδιορθώσεις, συντήρηση και αναλώσιμα Λειτουργίας» από το αίτημα των €27.774.500 εγκρίνεται ποσό ύψους €15.000.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ μετά από ενδελεχή έρευνα και αναλύσεις,
  3. Για το κονδύλι «Ηλεκτρισμός, Θέρμανση, Νερό και Καθαριότητα» από το αίτημα των €282.100 εγκρίνεται ποσό ύψους €184.900 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  4. Για το κονδύλι «Ασφάλεια και Φρούρηση» από το αίτημα των €755.500 εγκρίνεται ποσό ύψους €677.500 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  5. Για το κονδύλι «Τηλεφωνία και ταχυδρομικά τέλη» από το αίτημα των €54.800 εγκρίνεται ποσό ύψους €35.500 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  6. Για το κονδύλι «Νομικά Έξοδα και Αμοιβές Τρίτων» από το αίτημα των €1.531.500 εγκρίνεται ποσό ύψους €655.700 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  7. Για το κονδύλι «Ασφαλιστικές Καλύψεις» από το αίτημα των €2.534.600 εγκρίνεται ποσό ύψους €2.469.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  8. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2024, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   • Η κεφαλαιουχική δαπάνη για Αναβάθμιση Συστήματος Παρακολούθησης Λειτουργίας Μονάδων 1,2,3,4,5- HMI CCR, αξίας €5.000.000 δεν εγκρίνεται αφού εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο δεν θα εκπληρωθεί εντός του 2024 αλλά εντός του 2025. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   • Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ΜΑΣΚ 160MW  Unit 6 και ο Μηχανικός έργου για την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής που αφορά Μονάδα 6), αξίας €145.139.174,29 δεν εγκρίνεται αφού εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο δεν θα εκπληρωθεί εντός του 2024. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   • Από το αίτημα των €3.000.000 σχετικά με το κόστος της κεφαλαιουχικής δαπάνης Replacement of 30 floating hoses εγκρίνεται ποσό ύψους €800.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ καθώς θα γίνει αλλαγή 17 πλωτών αγωγών και όχι 30 σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από την ΑΗΚ Παραγωγή,
   • Από το αίτημα των €2.500.000 σχετικά με το κόστος της κεφαλαιουχικής δαπάνης Gas Turbine controls upgrade εγκρίνεται ποσό ύψους €2.200.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ καθώς ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και τα συμβόλαια θα υπογραφούν το Νοέμβριο 2023 σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από την ΑΗΚ Παραγωγή,
   • Η κεφαλαιουχική δαπάνη για την εγκατάσταση μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, αξίας €1.000.000 δεν εγκρίνεται αφού βάση της πληροφόρησης που δόθηκε από την ΑΗΚ Παραγωγή, εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο δεν θα εκπληρωθεί εντός του 2024. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   • Η κεφαλαιουχική δαπάνη για ΑΠΕ-Φωτοβολταϊκά Πάρκα, ύψους €17.400.000, δεν εγκρίνεται. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   • Η κεφαλαιουχική δαπάνη για Batteries -10MWh/year, ύψους €4.642.857, δεν εγκρίνεται. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   • Η ΑΗΚ Παραγωγή να λάβει υπόψη τις διαφοροποιήσεις της ΡΑΕΚ στην ΡΒΑΠ και να προχωρήσει στην διαφοροποίηση στις αντίστοιχες αποσβέσεις των κεφαλαιουχικών προσθηκών.
   • Η ΑΗΚ Παραγωγή, σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών που αναμένονται να εκπληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   • Για το έτος 2024, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Παραγωγής παραμένει στο 4,6% ως η  εισήγηση της ΑΗΚ Παραγωγής.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2022 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΛ2/326.8-2023, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023 και τα υποστηρικτικά στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Να μην ληφθούν υπόψιν τα Απολεσθέντα έσοδα στη Βασική τιμή λόγω καθυστέρησης της εφαρμογής Διατιμήσεων 2022 ύψους €20.170.824,15 και συνεπώς να αναθεωρηθεί ο υπολογισμός.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια, τη διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2024, λαμβάνοντας υπόψη τη διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ) που θα σταλεί από τον ΔΣΜΚ και τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ την πιο πάνω διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ), συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.