Αρ. Απόφασης: 408/2020

Ημερομηνία: 04/12/2020

Θέμα: 1 
Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας 1,6ΜW

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων αποφάσισαν:
  1. Nα χορηγήσουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6ΜW, για τις ανάγκες του Συμβουλίου στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Φ/Σχ.(55/41), τεμάχιο 96, στην περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού.
  2. Οι Άδειες στο δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Η  απόφαση  να  γνωστοποιηθεί  στον  αδειούχο,  όπως  προβλέπεται  από  τους  περί  Ρύθμισης  της  Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.