Αρ. Απόφασης: 402/2023
 
Ημερομηνία: 17/11/2023
 
Θέμα: 
Τροποποίηση της Κ76-2021 Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και του Κανονισμού 13 της Κ.Δ.Π. 538/2004, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εκδώσουν ειδοποίηση, δυνάμει του Κανονισμού 13(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση κατόπιν σχετικού αιτήματος του αδειούχου της υπ’ αριθμόν Κ76-2021 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp στο Φ/Σχ. 55/13, τεμάχια 123, 469 και 471 στην Τόχνη της επαρχία Λάρνακας της εταιρείας Whitechamp Investments Ltd (ΗΕ 404980), η οποία αφορά την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/Σχ. 55/13, τεμάχιο 529 στην Τόχνη της επαρχία Λάρνακας.
  2. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Whitechamp Investments Ltd (ΗΕ 404980) και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3).  
  3. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες, δυνάμει του Κανονισμού 13(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004.