Αρ. Απόφασης: 398/2022

Ημερομηνία: 02/12/2022

Θέμα: 
Υποβολή Προσχεδίου Συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ – Παράβαση Όρου 9(2) Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 02 Δεκεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 75/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Παράβαση Όρου 9(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021», Αρ. Εξερχ. 1200/2022, με την οποία η ΡΑΕΚ κοινοποίησε στον κάτοχο της Άδειας την υπ’ αριθμόν 234/2022 Απόφασή της, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, και
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 06 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Παράβαση Όρου 9(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από την Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 13 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021», Αρ. Εισερχ. 4883/2022, με την οποία ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε στη ΡΑΕΚ προσχέδιο της συμφωνίας που ο ίδιος αποκαλεί “Terminal Use Agreement”.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (183(Ι)/2004), και ειδικότερα τα άρθρα 7(1)(λδ) και 13(4)(ii),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού, και ειδικότερα τον όρο 9(2), 
 • Την υπ’ αριθμόν 234/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 9(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού από την εταιρία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021», με την οποία η ΡΑΕΚ επέβαλε στον κάτοχο της Άδειας εφάπαξ και ημερήσιο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση του όρου 9(2) της Άδειας, και
 • Την υπ’ αριθμό ΝΓ 13/2022 Νομική Γνωμάτευση του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Διάρκεια Επιβολής Ημερήσιου Διοικητικού Προστίμου στον κάτοχο Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 06 Οκτωβρίου 2022, ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ προς συμμόρφωση με τον όρο 9(2) της Άδειας, προσχέδιο της συμφωνίας που ο ίδιος αποκαλεί “Terminal Use Agreement”, η οποία διατηρεί τον τίτλο που της είχε δοθεί όταν τα συμβαλλόμενα σε αυτήν μέρη ήταν ο Ιδιοκτήτης (“Owner”) και ο Χρήστης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (“Terminal User”), δίνοντας λανθασμένη εντύπωση για το περιεχόμενό της,
 • Ωστόσο, στο υποβληθέν στις 06 Οκτωβρίου 2022 προσχέδιο της συμφωνίας που ο κάτοχος της Άδειας αποκαλεί “Terminal Use Agreement” συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης ΥΦΑ (“LNG System Operator”) και ο Ιδιοκτήτης (“Owner”) της Εγκατάστασης, ενώ στο κείμενο του προσχεδίου, όπου προηγουμένως γινόταν αναφορά σε Χρήστη της Εγκατάστασης (“Terminal User”) έχει γίνει αντικατάσταση σε Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ (“LNG System Operator”). Συνεπώς, το προσχέδιο της συμφωνίας που υποβλήθηκε αποτελεί προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και εκτίμησαν ότι:
 • Εφόσον στο υποβληθέν, στις 06 Οκτωβρίου 2022, προσχέδιο της συμφωνίας  τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ο Ιδιοκτήτης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΤΥΦΑ Λτδ) και η ΔΕΦΑ Λτδ υπό την ιδιότητά της ως Αδειούχος Διαχειριστής Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας θεωρείται ότι με την υποβολή του εν λόγω προσχεδίου, έχει υποβάλει στη ΡΑΕΚ προς έγκριση το προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειάς του, το οποίο θα τύχει αξιολόγησης από τη ΡΑΕΚ.
 • Ως εκ τούτου, ο κάτοχος άδειας έχει συμμορφωθεί με τον όρο 9(2) της Άδειας και η παράβαση του όρου 9(2) έχει παύσει να υφίσταται από τις 06 Οκτωβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία έχει υποβληθεί το προσχέδιο της συμφωνίας για έγκριση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 13(4)(ii) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι από τις 06 Οκτωβρίου 2022 έπαυσε να ισχύει η παράβαση του όρου 9(2) της Άδειας, και κατ’ επέκταση, από τις 06 Οκτωβρίου 2022 τερματίζεται η απαίτηση καταβολής  ημερήσιου διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στον κάτοχο της Άδειας με την υπ’ αριθμόν 234/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022.
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.