Αρ. Απόφασης: 387/2022

Ημερομηνία: 29/11/2022

Θέμα: 
11 Αίτηση της Εταιρείας Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1077)

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50MWp στο Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 59, 148, 150, 151, 154, 168 ,169, 171, 172, 175, 181, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 218, 260 και 261 και στο Φ/Σχ. 28/38, τεμάχια 242, 243, 262 και 265 στο Κάτω Κουτραφά και στο Φ/Σχ. 28/38, τεμάχια 134 και 135 στην Ευρύχου της επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.