ΑρΑπόφασης: 384/2023
 
Ημερομηνία: 27/10/2023
 
Θέμα: Αίτημα Παράτασης της υπ’ Αριθμόν Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συνδυασμένου Κύκλου, της Εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd για άλλους 36 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 22/06/2026, χρονικό διάστημα εντός του οποίου η εταιρεία διαβεβαιώνει τη ΡΑΕΚ ότι ο σταθμός θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία.
  2. Να καλέσουν την εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd όπως υποβάλει εντός 30 ημερών αναθεωρημένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταθμού σε μορφή Gantt chart.
  3. Να καλέσουν την εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd όπως για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και  μέχρι τη λήξη της στις 22/06/2026, υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά δίμηνο, την πρόοδο των εργασιών, τις ενέργειες και το ποσοστό υλοποίησης του Σταθμού, ως ποσοστό του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος Gantt chart.
  4. H παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd.