Αρ. Απόφασης: 382/2022

Ημερομηνία: 22/11/2022

Θέμα: 
Έγγραφα και Στοιχεία που Πρέπει να Συνοδεύουν τις Αιτήσεις για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 73/2022, τέθηκε ενώπιον των Μελών της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ το πιο κάτω έγγραφο:
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 826/2022, ημερομηνίας 15/11/2022, με θέμα «Έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Ιδία Χρήση».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
  • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 26 και 27, 
  • Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022 (Ν. 107(Ι)/2022) και ειδικότερα το άρθρο 18(9)(α),
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), και
  • Την υπ’ αριθμό 373/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 17/12/2021, αναφορικά με τα Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να Συνοδεύουν τις Αιτήσεις για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι σύμφωνα με τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 (Ν. 107(Ι)/2022) και ειδικότερα το άρθρο 18(9)(α) αυτού, η ΡΑΕΚ οφείλει να διασφαλίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής είναι απλουστευμένη, ότι διεκπεραιώνεται μεταξύ ΡΑΕΚ και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και ότι η ολοκλήρωσή της δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας αδειοδότησης με σκοπό την συμμόρφωση με την πιο πάνω πρόνοια και για πλήρη ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων. Σκοπός της επικαιροποίησης είναι η διευκρίνιση και η αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και του άρθρου 18(9)(α) του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022 (Ν. 107(Ι)/2022), στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να αντικαταστήσουν το Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση που εγκρίθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμόν 373/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, με το επικαιροποιημένο Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση, Παράρτημα Ι.
  2. Το παρόν επικαιροποιημένο Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση θα εφαρμόζεται για όλες τις νέες αιτήσεις που καταχωρούνται από την επόμενη ημέρα έκδοσης της παρούσας Απόφασης. 
  3. Να δημοσιεύσουν το επικαιροποιημένο Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για Ιδία Χρήση (Παράρτημα Ι) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για σκοπούς διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.