Αρ. Απόφασης: 373/2021

Ημερομηνία: 17/12/2021 


Θέμα: Συμμορφωση με τον περι Ρυθμισης της Αγορας Ηλεκτρισμου Νόμο του 2021 Ν. 130(Ι)/2021– Εντυπα και Προτυποι Οροι Εξαιρεσης από την Κατοχή Άδειας
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου του 2021 υπ’ αριθμόν 80/2021, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 899/2021 του Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΆΔΕΙΑΣ» συνοδευόμενο από τα Παραρτήματα Ι-V.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα:
  • Του Άρθρου 9(1)(α), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και ποιοι από τους κατόχους αδειών θα δεσμεύονται από τέτοια ρυθμιστική απόφαση: Νοείται ότι, οι ρυθμιστικές αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 που δυνατόν να επηρεάζουν τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρισμού ή/και τις τεχνικές διευθετήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρισμού, προνοούν για την επανεξέταση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, των Κανόνων Μεταφοράς και των Κανόνων Διανομής,
  • του Άρθρου 26, σύμφωνα με το οποίο τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25 και 27, απαγορεύεται η διεξαγωγή από οποιοδήποτε πρόσωπο η δραστηριότητα κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή της παραγωγής ηλεκτρισμού χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ,
  • του άρθρου 27(4)(α), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 και της γενικής άδειας που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπό όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως η ΡΑΕΚ ήθελε κρίνει, υπό τις περιστάσεις, ως αναγκαίους και που σχετίζονται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(i) Παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδία χρήση από συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 30kW έως 1MW· 
(ii) παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50kW έως 8MW
Νοείται ότι, οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί που καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ δεν δύναται να δημιουργούν ή να επιτρέπουν δυσμενή διάκριση ανάμεσα στους κατόχους εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας,
 
 • Του Άρθρου 27(4)(β), σύμφωνα με το οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει οποιαδήποτε από τις δύο δραστηριότητες για τις οποίες δύναται να χορηγηθεί εξαίρεση, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας από τη ΡΑΕΚ, σε τύπο που ήθελε καθοριστεί από σχετικούς, για την έκδοση αδειών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 και την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, Κανονισμούς, μαζί με τις πληροφορίες και τα τέλη που οι Κανονισμοί δυνατόν να προβλέπουν.
 • Του Άρθρου 27(4)(γ), σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχή άδειας χορηγείται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό περιέχει όρος που καθορίζουν ότι:
 
(i) υπόκειται σε τροποποίηση για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση της νομοθεσίας, 
(ii) ο κάτοχος της πληρώνει τέτοιο τέλος όπως ήθελε καθοριστεί σε σχετικούς Κανονισμούς για τα τέλη αδειών και τα τέλη εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής άδειας, και 
(iii) ο κάτοχος της τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση της εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας,
 
 • Του Άρθρου 27(δ) σύμφωνα με το οποίο η εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας, η οποία έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕΚ πριν από την θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζεται και συνεχίζει να ισχύει για όση χρονική περίοδο καθορίζεται στην εξαίρεση του. Νοείται ότι, η ΡΑΕΚ, κατόπιν αιτήματος, δύναται να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης από την υποχρέωσης κατοχής άδειας, 
 • Tου άρθρου 30 το οποίο προβλέπει την διαδικασία και τα κριτήρια βάση των οποίων η ΡΑΕΚ εξετάζει αιτήσεις και χορηγεί άδειες, 
 • Του άρθρου 31 το οποίο προβλέπει και ρυθμίζει το ενδεχόμενο απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας από τη ΡΑΕΚ,
 • Του άρθρου 32 σύμφωνα με το οποίο άδεια της ΡΑΕΚ που χορηγείται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκειται σε τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, τερματισμό, μεταβίβαση ή παράταση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε Κανονισμού που αφορούν έκδοση αδειών οι οποίοι εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ, και 
 • Του Άρθρου 33, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ τηρεί Μητρώο όλων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής άδειας οι οποίες παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 27 και καθορίζει τον τρόπο τήρησης του εν λόγω Μητρώου.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 157/2007, ημερ. 27/7/2007
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 277/2008, ημερ. 18/11/2008
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 341/2009, ημερ. 23/6/2009
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 356/2009, ημερ. 24/8/2009
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 672/2011, ημερ. 22/11/2011
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 182/2017, ημερ. 31/8/2017, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 4/2019, ημερ. 8/1/2019. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία διαπίστωσαν την ανάγκη επικαιροποίησης των υφιστάμενων Εντύπων καθώς και των υφιστάμενων Πρότυπων Όρων έκαστης κατηγορίας για την οποία δύναται να χορηγήσει Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας ούτως ώστε να βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες του Ν. 130(Ι)/2021. Ειδικότερα, από τα Παραρτήματα ΙΙ έως VΙ που συνοδεύουν το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 899/2021 προκύπτει η ανάγκη για αναβάθμιση των εξής εγγράφων: 
 
- των Εντύπων και Πρότυπων Όρων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδία χρήση από συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 30kW έως 1MW, ως εξής:
 
 • Έντυπο Αίτησης και Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα για ιδία χρήση σε υποστατικό συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εγκατεστημένης ηλεκτρικής  ισχύος μεγαλύτερης των 0,03MW μέχρι και 1MW, 
 • Πρότυποι Όροι Εξαίρεσης για Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα για ιδία χρήση εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,03MW μέχρι και 1MW.
- των Εντύπων και Πρότυπων Όρων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50kW έως 8MW, ως εξής:
 
 • το Έντυπο Αίτησης και Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης, για έκαστη κατηγορία:
 • Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς και για ιδία χρήση,
 • Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς και για ιδία χρήση,
 • Οι Πρότυπο Όροι Εξαίρεσης, για έκαστη κατηγορία:
 • Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς,
 • Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς,
 • Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για ιδία χρήση,
 • Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για ιδία χρήση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ότι οι αποφάσεις υπ’ αριθμόν 157/2007 (ημερ. 27/7/2007), υπ’ αριθμόν 277/2008 (ημερ. 18/11/2008), υπ’ αριθμόν 341/2009 (ημερ. 23/6/2009), υπ’ αριθμόν 356/2009 (ημερ. 24/8/2009), υπ’ αριθμόν 672/2011 (ημερ. 22/11/2011), υπ’ αριθμόν 182/2017 (ημερ. 31/8/2017), και υπ’ αριθμόν 4/2019, ημερ. 8/1/2019 που αφορούν το καθεστώς των Εντύπων, Συνοδευτικών εγγράφων και των Πρότυπων όρων για τις κατηγορίες στις οποίες δύνατο να χορηγηθεί Εξαίρεση από Άδεια υπό το καθεστώς του Ν. 122(Ι)/2003 δεν βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ν. 130(Ι)/2021 και συνεπώς η ανάκληση τους είναι σκόπιμη. Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο πακέτο επικαιροποίησης των Εντύπων και Πρότυπων Όρων είναι επιβεβλημένη με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη εξέταση των αιτήσεων για Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας υπό την νέα νομοθεσία μέχρι την έκδοση σχετικών Κανονισμών αναφορικά με το καθεστώς της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του Ν. 130(Ι)/2021, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να ανακαλέσουν τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 157/2007 (ημερ. 27/7/2007), υπ’ αριθμόν 277/2008 (ημερ. 18/11/2008), υπ’ αριθμόν 341/2009 (ημερ. 23/6/2009), υπ’ αριθμόν 356/2009 (ημερ. 24/8/2009), υπ’ αριθμόν 672/2011 (ημερ. 22/11/2011), υπ’ αριθμόν 182/2017 (ημερ. 31/8/2017), και υπ’ αριθμόν 4/2019, ημερ. 8/1/2019 που αφορούν το καθεστώς των Εντύπων, Συνοδευτικών εγγράφων και των Πρότυπων όρων για τις κατηγορίες στις οποίες δύνατο να χορηγηθεί Εξαίρεση από Άδεια υπό το καθεστώς του Ν. 122(Ι)/2003 καθότι δεν βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ν. 130(Ι)/2021. 
 2. Να εγκρίνουν την επικαιροποιημένη μορφή των Εντύπων και Πρότυπων Όρων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας ανά κατηγορία ως παρατίθενται ως εξής:
- των Εντύπων και Πρότυπων Όρων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδία χρήση από συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 30kW έως 1MW, ως εξής:
 
 • Έντυπο Αίτησης και Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα για ιδία χρήση σε υποστατικό συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εγκατεστημένης ηλεκτρικής  ισχύος μεγαλύτερης των 0,03MW μέχρι και 1MW (Παράρτημα Ι), 
 • Πρότυποι Όροι Εξαίρεσης για Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα για ιδία χρήση εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,03MW μέχρι και 1MW (Παράρτημα IΙ).
- των Εντύπων και Πρότυπων Όρων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50kW έως 8MW, ως εξής:
 
 • το Έντυπο Αίτησης και Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης, για έκαστη κατηγορία (Παράρτημα IΙΙ):
 • Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς και για ιδία χρήση,
 • Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς και για ιδία χρήση,
 • Οι Πρότυπο Όροι Εξαίρεσης, για έκαστη κατηγορία (Παράρτημα ΙV):
 • Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς,
 • Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για εμπορικούς σκοπούς,
 • Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για ιδία χρήση,
 • Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 0,05MW μέχρι και 8MW για ιδία χρήση.
 1. Ότι κατά την έκδοση απόφασης της ΡΑΕΚ για τη χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας, η ΡΑΕΚ θα ακολουθεί κατ’ αναλογία την διαδικασία που ισχύει για την χορήγηση Άδειας καθώς και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 30 του Ν. 130(Ι)/2021. 
 2. Ότι κατά την απόρριψη αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας, η ΡΑΕΚ ακολουθεί κατ’ αναλογία τις πρόνοιες του άρθρου 31 του Ν. 130(Ι)/2021. 
 3. Ότι η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 27(4) θα υπόκειται σε τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, τερματισμό, μεταβίβαση και παράταση κατ’ ανάλογο τρόπο ως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 32 του Ν. 130(Ι)/2021 για την Άδειες που χορηγεί η ΡΑΕΚ. 
 4. Ότι η ΡΑΕΚ θα τηρεί Μητρώο Εξαιρέσεων από κατοχή Άδειας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό κατά τον ίδιο τρόπο που είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση το Μητρώο Αδειών της ΡΑΕΚ. 
 5. Ότι παρούσα απόφαση τίθεται σε άμεση εφαρμογή. 
 6. Ότι η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.