Αρ. Απόφασης: 373/2019

Ημερομηνία: 20/12/2019

Θέμα: Αίτηση για Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε116/2007 Εξαίρεσης από Aδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα της Εταιρείας Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε116/2007 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα με εγγυημένη τιμή (FiT), εγκατεστημένης ισχύος 0,505MW, στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας και την προσθήκη ηλεκτρογεννήτριας τύπου Deutze BF8M 1015C εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,25MW, η οποία θα τροφοδοτείται με βιομάζα. Η υπ’ αριθμόν Ε116/2007 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας θα αποτελείται από τις πιο κάτω ηλεκτρογεννήτριες:
    1. Dreyer & Bosse Kraftwerke, ZS8V 250 TLL, εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,25MW, 
    2. Dreyer & Bosse Man, εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,255MW, 
    3. Deutze BF8M 1015C εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,25MW.
  2. Η τροποποίηση δίνετε με τον όρο η εγκατεστημένη ισχύς της άδειας να παραμείνει στα 0,505MW και να λειτουργεί με περιορισμό της έκχυσης ισχύος στο δίκτυο, ο οποίος να πιστοποιηθεί από τον ΔΣΔ.
  3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.