Αρ. Απόφασης: 368/2023

Ημερομηνία: 20/10/2023

Θέμα: 
Αίτηση της Εταιρείας Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808) για Χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Υπ’ Αριθμόν Α1111)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 31 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) καθώς και του Κανονισμού 4(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν Α1111 αίτηση της εταιρείας Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, καθότι η εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808) παρέλειψε να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε η αίτηση να μπορεί να θεωρηθεί πλήρης.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808) όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν. 130(Ι)/2021 καθώς και τον Κανονισμό  9(1) της  Κ.Δ.Π. 538/2004.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.