Αρ. Απόφασης: 361/2021

Ημερομηνία: 06/12/2021 

Θέμα: Αιτήσεις της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406) για Χορήγηση 6 Αδειών Κατασκευής (υπ’ αριθμόν Α1056, Α1057, Α1058, Α1059, Α1060 και Α1061) και 4 Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής (υπ’ αριθμόν 3587, 3588, 3589 και 3590)

 
Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες της δυνάμει των άρθρων 34 και 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (Ν. 122(Ι)/2003) και των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), αφού έλαβε υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, συνεκτιμώντας όλα τα ενώπιον της έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Άδειες Κατασκευής, ως εξής:
  1. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  2. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  3. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 29/30 και 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  4. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 29/30 και 29/38, τεμάχιο 509, στο Μιτσερό της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  5. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 29/30 και 29/38, τεμάχια 1 και 509, στο Μιτσερό της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  6. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 29/29, 29/30, 29/37 και 29/38, τεμάχιο 1, στο Μιτσερό της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής, ως εξής:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια,
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 3. Οι πιο πάνω Άδειες Κατασκευής και Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. Πέραν από αυτά, να περιλαμβάνουν και ειδικό όρο ότι απαιτείται η προσκόμιση της Τροποποιητικής Συμφωνίας μεταξύ των μετόχων της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406) που θα συναφθεί και θα υπογραφεί στη βάση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας ημερομηνίας 02/12/2021. 
 4. Οι πιο πάνω Άδειες Κατασκευής και Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.
 5. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 6. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ (ΗΕ 308406)  όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 9(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.