Αρ. Απόφασης: 355/2021

Ημερομηνία: 26/11/2021 

Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 6,56MWp

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Bioland Project 32 Ltd (ΗΕ 375674), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο Φ/Σχ. 49/53, τεμάχιο 117, στην Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 34 Ltd (ΗΕ 375707), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 35/30, τεμάχιο 178, στην Φιλούσα Χρυσοχούς της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 86 Ltd (ΗΕ 394012), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,25MWp, στο Φ/Σχ. 49/52, τεμάχιο 268, στην Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 83 Ltd (ΗΕ 393998), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,11MWp, στο Φ/Σχ. 52/32, τεμάχιο 20 στην Πάχνα της επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία P. Evangelou Solar Trading Ltd (ΗΕ 415317), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. 50/37, τεμάχιο 418, στην Τερσεφάνου της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.