Αρ. Απόφασης: 035/2023

Ημερομηνία: 07/02/2023

Θέμα: 
Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της Υπ’ Αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της Υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 07 Φεβρουαρίου 2023 υπ’ αριθμόν 09/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ (εφεξής «ΔΕΦΑ Λτδ» ή «κάτοχος Άδειας») στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)», Αρ. Εισερχ. 546/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2022, με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) – Διευκρινίσεις προς κάτοχο Άδειας», Αρ. Εξερχ. 452/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022, με θέμα «Αίτημα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για επιπρόσθετη παράταση προθεσμίας υποβολής στη ΡΑΕΚ του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ βάσει του Όρου 5(στ) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εισερχ. 3361/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, με θέμα «Αίτημα κατόχου Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας», με την οποία η ΡΑΕΚ κοινοποίησε στον κάτοχο της Άδειας την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασή της ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, Αρ Εξερχ. 1422/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) – Αίτηση της ΔΕΦΑ για παράταση υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Όρος 5(στ)) », Αρ. Εισερχ. 4372/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Εκ νέου αίτημα κατόχου Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εξερχ. 1710/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) – Αίτηση της ΔΕΦΑ για παράταση υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Όρος 5 στ)», Αρ. Εισερχ. 6077/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ» με την οποία η ΡΑΕΚ κοινοποίησε στον κάτοχο της Άδειας την υπ’ αριθμόν 442/2022 Απόφασή της ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχ. 2306/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου Ν.183(Ι)/2004 – Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 266/2022 και Όρος 5(στ) Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εξερχ. 2312/2022,
 • Η επιστολή του κάτοχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου Ν.183(Ι)/2004 – Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 266/2022 και όρος 5(στ) Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εισερχ. 364/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 74/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) Αδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ – Υποβολή Κώδικα ΔΕΥΦΑ»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 13,
 • Τους όρους της Άδειας και ειδικότερα τον όρο υπ’ αριθμόν 5(στ), σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος της Άδειας συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην ΡΑΕΚ Κώδικα Διαχείρισης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο οποίος υποβάλλεται στην ΡΑΕΚ έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της Άδειας, ήτοι έως την 17η Μαρτίου 2022,
 • Την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 442/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας», και
 • Την υπ’ αριθμόν 443/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της Υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ». 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ, με επιστολή της ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2022, έκανε αποδεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο κάτοχος της Άδειας με επιστολή του, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022 για χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών αναφορικά με την αρχική προθεσμία υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, μεταθέτοντας την προθεσμία υποβολής από τις 17 Μαρτίου 2022 στις 17 Σεπτεμβρίου 2022,
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασή της, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο κάτοχος της Άδειας με την επιστολή του, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022 για χορήγηση δεύτερης εξάμηνης παράτασης στην προθεσμία υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, ωστόσο χορηγήθηκε παράταση χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, μεταθέτοντας έτσι περαιτέρω την προθεσμία υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για τις 17 Δεκεμβρίου 2022,
 • Ο κάτοχος της Άδειας με επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022, πέντε (5) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, αιτήθηκε, πέραν των εννέα (9) μηνών παράτασης που ήδη του χορηγήθηκαν από τη ΡΑΕΚ, επιπρόσθετη παράταση χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για την υποβολή του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, αίτημα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τη ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 442/2022 Απόφασή της, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022,
 • Με το πέρας της 17ης Δεκεμβρίου 2022, προθεσμίας υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, και μέχρι την ημερομηνία λήψης της παρούσας Απόφασης, ο κάτοχος της Άδειας δεν υπέβαλε στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης της Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας,
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 443/2022 Απόφασή της, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, εξέδωσε και επέδωσε δυνάμει του Άρθρου 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004), ειδοποίηση παράβασης προς τον κάτοχο της Άδειας, για παράβαση της υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασής της, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, καθώς και του όρου 5(στ) της Άδειας, καθορίζοντας την προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων και παραστάσεων στις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης,
 • Ο κάτοχος της Άδειας με επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023, υπέβαλε εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που καθορίστηκε από την υπ’ αριθμόν 443/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, τις ενστάσεις και παραστάσεις του επί της ειδοποίησης παράβασης της ΡΑΕΚ. Ειδικότερα, ο κάτοχος της Άδειας στην εν λόγω επιστολή του κατέγραψε συνοπτικά, μεταξύ άλλων, τα εξής:
  • Η κατάληξη του διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε, ήταν εκτός ελέγχου του κατόχου της Άδειας και το παραδοτέο του όρου 5(στ) της Άδειας δεν μπορούσε να ετοιμαστεί αποκλειστικά από το προσωπικό του.
  • Ο κάτοχος της Άδειας παρά την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού έδρασε άμεσα αναθέτοντας την ετοιμασία του Κώδικα σε υφιστάμενο εξωτερικό σύμβουλο.
  • Προσχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ υποβλήθηκε ήδη στον κάτοχο της Άδειας από τον σύμβουλό του και βρίσκεται υπό ανασκόπηση, με εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής στη ΡΑΕΚ την 17η Φεβρουαρίου 2023,
 • Στην ανωτέρω αναφερθείσα επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023, ο κάτοχος της Άδειας καταγράφει διακριτά ως ενστάσεις και παραστάσεις του επί της ειδοποίησης παράβασης που του επιδόθηκε από τη ΡΑΕΚ τα ακόλουθα:
  • «Παρόλο που ο όρος 5(στ) της Άδειας δεν έχει εκπληρωθεί, εντούτοις τα γεγονότα που συνέβησαν κατά του τελευταίους μήνες και παρατίθενται πιο πάνω ήταν εκτός ελέγχου της ΔΕΦΑ. Η ΔΕΦΑ εμπρόθεσμα ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ για την εξέλιξη του εν λόγω παραδοτέου. Η αποτυχία ενός διαγωνισμού είναι κάτι που συναντάται συχνά, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και ανακατατάξεις των ενδιαφερομένων εταιρειών μετά κορονοϊού εποχής».
  • «Η ΔΕΦΑ έχει παραθέσει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον συγκεκριμένο όρο μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2022.».
  • «Η ΔΕΦΑ συμφωνεί με τη θέση της ΡΑΕΚ όπως αυτή αναγράφεται σε προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 441/2022 ότι, 
   “η φύση της παράβασης είναι τέτοια που τη δεδομένη περίοδο δεν επηρεάζει δυσμενώς την αγορά φυσικού αερίου ή προκαλεί καθυστέρηση στη λειτουργία αυτής.”»
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι:
 • Ο κάτοχος της Άδειας, παραλείποντας να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης της Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας, εντός της καθορισθείσας από την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ προθεσμίας υποβολής, ήτοι 17 Δεκεμβρίου 2022, παραβίασε την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ καθώς και τον όρο 5(στ) της Άδειας,
 • Ως προς τις αναφορές και ενστάσεις του κατόχου της Άδειας, αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξή του στην κατάρτιση του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, κρίνεται ότι αυτές σχετίζονται αποκλειστικά με τις εσωτερικές διαδικασίες του ιδίου και δεν αποτελούν τεκμηριωμένα επιχειρήματα που να αιτιολογούν το λόγο που δεν υποβλήθηκε ο εν λόγω Κώδικας στη ΡΑΕΚ εντός της προθεσμίας υποβολής που καθορίστηκε από την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ. Τέτοιες αναφορές από τον κάτοχο της Άδειας, ως ενστάσεις και παραστάσεις, απορρίπτονται, καθότι συνιστά αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της Άδειας η διεξαγωγή του κατάλληλου και έγκαιρου προγραμματισμού, η προετοιμασία των εγγράφων, η διεξαγωγή, καθώς και η τελική έκβαση οποιουδήποτε διαγωνισμού κρίνει απαραίτητο για τη συμμόρφωσή του με τις προθεσμίες που προκύπτουν από τους όρους της Άδειάς του,
 • Με τις παρατάσεις συνολικής χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την αρχική προθεσμία υποβολής που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας, η οποία ήταν έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της Άδειας, δόθηκε επαρκής χρόνος για συμμόρφωση του κατόχου της Αδειας με τον όρο 5(στ) της Άδειας,
 • Σχετικά με την αναφορά του κατόχου της Άδειας ότι συμφωνεί με τη θέση της ΡΑΕΚ όπως αυτή αναγράφεται στην υπ’ αριθμόν 441/2022 Απόφασή της, ήτοι ότι «η φύση της παράβασης είναι τέτοια που τη δεδομένη περίοδο δεν επηρεάζει δυσμενώς την αγορά φυσικού αερίου ή προκαλεί καθυστέρηση στη λειτουργία αυτής», η υπ’ αριθμόν 441/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, έχει θέμα την «Εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης ΡΑΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση, και συνακόλουθα του όρου 9(6) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου», αφορά παράβαση άλλου όρου της Άδειας και δεν σχετίζεται με την εξέταση της παρούσας παράβασης του όρου 5(στ) της Άδειας και της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 266/2022. Δεν αιτιολογεί τη μη εμπρόθεσμη υποβολή του Κώδικα και απορρίπτεται,
 • Ο Κώδικας Διαχείρισης της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου είναι απαραίτητος για την εύρυθμη, αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση της εγκατάστασης. Χωρίς εγκεκριμένο και σε πλήρη εφαρμογή Κώδικα Διαχείρισης δεν είναι εφικτή η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ, και
 • Η παράλειψη της υποβολής στη ΡΑΕΚ του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ εντός της καθορισθείσας από την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ προθεσμίας υποβολής (17 Δεκεμβρίου 2022), συνιστά παράβαση η οποία δύναται να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά φυσικού αερίου, καθότι θέτει εν αμφιβόλω την ετοιμότητα για εμπορική λειτουργία και πλήρη εφαρμογή του Κώδικα κατά την ημερομηνία που δηλώνει ο Φορέας Υλοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ ότι θα είναι σε θέση να τεθεί σε εμπορική λειτουργία η Εγκατάσταση ΥΦΑ, ήτοι 31η Ιουλίου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουν ήδη χορηγηθεί στον κάτοχο της Άδειας δύο παρατάσεις συνολικής χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών αναφορικά με την υποβολή του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, που σύμφωνα με τον όρο 5(στ) της Άδειας έπρεπε να υποβληθεί στη ΡΑΕΚ έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της Άδειας, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 13(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), παραλείποντας να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης της Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας, εντός της καθορισθείσας από την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ προθεσμίας υποβολής, ήτοι 17 Δεκεμβρίου 2022, παραβίασε την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ καθώς και τον όρο 5(στ) της Άδειας.
 2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019). Το ύψος του διοικητικού προστίμου θα ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(i) του Νόμου στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000) το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο εφόσον, η φύση της παράβασης είναι τέτοια που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου.
 3. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται από την ημέρα επίδοσης της παρούσας Απόφασης και έπειτα, την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(ii) του Νόμου, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. Η επιβολή του ημερησίου προστίμου θα τερματιστεί την ημέρα κατά την οποίο ο κάτοχος της Άδειας θα υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
 4. Την επίδοση της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019).
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.