Αρ. Απόφασης: 345/2019
 
Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2019
 
Θέμα: Ένσταση Εταιρείας ICR Cyprus Resort Development Co Limited Αναφορικά με τον Επιμερισμό του Κόστους Συστήματος Μεταφοράς που Επιβλήθηκε με την Προκαταρκτική Προσφορά (Προκαταρκτικοί Όροι) που Επιδόθηκαν από τον ΔΣΔ για την Ηλεκτροδότηση του Casino Resort

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
  • του άρθρου 84(6) όπου η ΡΑΕΚ δύναται με Απόφασή της να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει μεταξύ του (Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) και οποιουδήποτε προσώπου που είναι ή αξιώνει ότι είναι πρόσωπο στο οποίο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ έχει υποχρέωση να κάνει πρόταση για σύνδεση και χρήση του συστήματος μεταφοράς ή του συστήματος διανομής είτε η διαφορά αυτή αφορά την υποβολή της πρότασης, τους προτεινόμενους όρους, τις προτεινόμενες επιβαρύνσεις είτε διαφορετικά – 
   1. όταν η πρόταση γίνεται από τον ΔΣΜΚ ή από τον ΔΣΔ ή
   2. όταν ο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ αρνείται να υποβάλλει πρόταση.
 • Την ένσταση που έχει υποβάλει η εταιρεία ICR Cyprus Resort Development Co Limited στη ΡΑΕΚ με την επιστολή της, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, για τους πιο κάτω λόγους: 
  • Μη συμπερίληψη του Υποσταθμού (Υ/Σ) Μεταφοράς «Ζακάκι» στα προηγούμενα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ). 
  • Διαφωνία στον επιμερισμό του Κόστους Μεταφοράς με συντελεστή 9/40 που έχει επιβάλει ο ΔΣΜΚ λόγω του ότι δεν προνοείται πουθενά τέτοια μεθοδολογία με το πιο κάτω δικαιολογητικό: 
   • Προσπάθεια κάλυψης του τρόπου επιμερισμού με συντελεστή 9/40 μέσω της υποβολής και έγκρισης του από το ΔΠΑΣΜ 2019-2028, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσιμη δικαιολογία. 
   • Ο νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» δεν μπορεί να θεωρηθεί 2x40 MVA για σκοπούς επιμερισμού του κόστους καθότι ανεγείρεται εξ αρχής ως ένας Υ/Σ Μεταφοράς 3x40 MVA, μείον μιας συσκευής μετασχηματιστή. Συνεπώς, θα έπρεπε να ήταν η χρήση του συντελεστή 9/80. 
   • Δεν γίνεται αντιληπτό η χρέωση στη βάση του συντελεστή των 9/40 για το διπλό κύκλωμα καλωδίων 132 kV.  
  • Δυσαρέσκεια και πλήρη διαφωνία για αυθαίρετες και αντινομικές πράξεις και ενέργειες της ΑΗΚ, του ΔΣΔ και του ΔΣΜΚ.
 • Τους Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης (Σεπτέμβριος 2019) του ΔΣΔ προς τον αιτητή ICR Cyprus Resort Development Co Limited για τους σκοπούς ηλεκτροδότησης του Casino Resort, οι οποίοι προνοούν, μεταξύ άλλων, το Κόστος Μεταφοράς με συντελεστή επιμερισμού σ = 9/40 = 0,225, ως οι πρόνοιες των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης του ΔΣΜΚ, 
 
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη:
 
 • Όλη τη σχετική αλληλογραφία και τις ακόλουθες διευκρινιστικές συναντήσεις που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της ΡΑΕΚ μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι: 
  • 17 Οκτ 2019 (συμμετέχοντες ΔΣΜΚ και ΔΣΔ).
  • 06 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ICR Cyprus Resort Development Co Limited, ΔΣΜΚ και ΔΣΔ). 
  • 11 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ΙΣΜ). 
  • 12 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ΔΣΜΚ). 
  • 15 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ICR Cyprus Resort Development Co Limited).   
  • 6 Δεκ 2019 (συμμετέχοντες ICR Cyprus Resort Development Co Limited).   
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2019 και 14 Οκτωβρίου 2019, 
 • Τις εξαντλητικές προσπάθειες της ΡΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, που δυστυχώς δεν κατέστη αυτό δυνατό,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 1. Τη μετάκληση Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα με στόχο την ενδελεχή μελέτη του θέματος και υποβολή στη ΡΑΕΚ εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης Έκθεσης θέσεων και συμπερασμάτων, στα πλαίσια υποστήριξης της ΡΑΕΚ προτού λάβει σχετική Απόφαση.   
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.