Αρ. Απόφασης: 342/2019
 
Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2019
 
Θέμα: Εξαίρεση από Πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
 • Το κοινό αίτημα των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ που υπέβαλαν στη ΡΑΕΚ με επιστολή τους, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2019, για χορήγηση εξαίρεσης από ειδικές διατάξεις των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1 και 4.0.2) (εφεξής ΚΜΔ), και συγκεκριμένα από την παράγραφο: 
  • Τ16.6.1, 
ούτως ώστε να είναι δυνατή η πιλοτική σύνδεση αριθμού Φ/Β Πάρκων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW στο Σύστημα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ) του Συστήματος Διανομής για σκοπούς εκτέλεσης αναγκαίων λειτουργικών ελέγχων, και στην περίπτωση επιτυχίας των εν λόγω λειτουργικών ελέγχων θα υποβληθεί αίτημα για εξαίρεση η οποία θα αφορά το σύνολο των Φ/Β Πάρκων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών προνοιών στα πλαίσια την επόμενης αναθεώρησης των ΚΜΔ, 
 
 • Εξαιρέσεις δίδονται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου Τ0.8 των ΚΜΔ, και συγκεκριμένα:  
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου T0.8.2 των ΚΜΔ, όταν ένας Χρήστης πιστεύει ότι δεν είναι λογικό (από τεχνικής και από οικονομικής πλευράς) να απαιτείται η άρση της ασυμβατότητας ή ότι πρέπει να εξασφαλίζεται μια εκτεταμένη χρονική περίοδος για την άρση της ασυμβατότητας, ο εν λόγω Χρήστης πρέπει να ζητήσει από τη ΡΑΕΚ εξαίρεση από αυτό τον όρο σύμφωνα με την παράγραφο Τ0.8.3 και θα κοινοποιεί στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ένα αντίγραφο της αίτησής του,
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου Τ0.8.5 των ΚΜΔ, σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ζητήσει εξαίρεση, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να στείλει στη ΡΑΕΚ όλες τις πληροφορίες της παραγράφου Τ0.8.3, 
 
 • Τις πρόνοιες της παραγράφου Τ16.6.1 των ΚΜΔ όπου για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, στην έκταση που αυτό απαιτείται, οι Σταθμοί από ΑΠΕ με εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 ΜW θα συνδέονται άμεσα στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς μέσω κατάλληλης υποδομής και εξοπλισμού, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2019, 
 
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη:
 
 • Τη συνεχή ενημέρωση που λαμβάνει η ΡΑΕΚ από τον ΔΣΔ σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την πλήρη υλοποίηση του ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Διανομής,   
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Όπως δώσει Εξαίρεση στους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ από τις πρόνοιες της ακόλουθης παραγράφου των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1 και 4.0.2), ήτοι: 
 • Τ16.6.1.
Η εν λόγω Εξαίρεση δίδεται ούτως ώστε να είναι δυνατή η πιλοτική σύνδεση αριθμού Φ/Β Πάρκων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW στο Σύστημα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ) του Συστήματος Διανομής για σκοπούς εκτέλεσης αναγκαίων λειτουργικών ελέγχων, και στην περίπτωση επιτυχίας των εν λόγω λειτουργικών ελέγχων θα υποβληθεί αίτημα για εξαίρεση η οποία θα αφορά το σύνολο των Φ/Β Πάρκων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών προνοιών στα πλαίσια την επόμενης αναθεώρησης των ΚΜΔ, 
 
 1. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΚΜΔ, την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης. 
 2. Να καλέσει τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ να κρατούν ενήμερη τη ΡΑΕΚ σε τακτά χρονικά διαστήματα και άμεσα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο επί των εν λόγω λειτουργικών ελέγχων. 
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.