Αρ. Απόφασης: 033/2021
 
Ημερομηνία: 29/01/2021
 
Θέμα: Παράμετροι Που Υπέβαλε ο ΔΣΔ Για Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2021 υπ’ αριθμόν 8/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/326, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 4650/2020 με την οποία υπέβαλε για έγκριση τους προτεινόμενους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2021,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.01.01., Παράρτημα I,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/2061-2020, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020, Αρ. Εξερχ. 2061/2020 προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τους υποβληθέντες Συντελεστές Απωλειών Διανομής,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΔ με στοιχεία, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2021, Αρ. Εισερχ. 325/2021 με την οποία υπέβαλε για έγκριση αναθεωρημένους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2021,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2021 και Αρ. Φακ.: 04.10.01., Παράρτημα II,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/020-2020, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2020, Αρ. Εξερχ. 020/2020 προς τον ΔΣΔ, με την οποία υποβλήθηκε αυστηρή σύσταση για αποφυγή καθυστερήσεων στην υποβολή των Συντελεστών Απωλειών Διανομής στο μέλλον.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2013 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα το Άρθρο 80,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.5 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 424/2020 της 15ης Δεκεμβρίου 2020,
 • Την εισήγηση του εσωτερικού σημειώματος του Γραφείου της ΡΑΕΚ για έγκριση των υποβληθέντων παραμέτρων,
στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2021, ως εξής:
Περίοδος
συναλλαγών 2021
DLF MV DLF LV
Ιανουάριος 1.10% 2.36%
Φεβρουάριος 1.07% 2.30%
Μάρτιος 1.05% 2.27%
Απρίλιος 1.04% 2.25%
Μάιος 1.05% 2.27%
Ιούνιος 1.10% 2.37%
Ιούλιος 1.16% 2.51%
Αύγουστος 1.16% 2.51%
Σεπτέμβριος 1.11% 2.40%
Οκτώβριος 1.06% 2.28%
Νοέμβριος 1.04% 2.25%
Δεκέμβριος 1.06% 2.27%
Ετήσιος 1.09% 2.35%
 1. Την αυστηρή σύσταση προς τον ΔΣΔ όπως συμμορφωθεί με τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των εν λόγω παραμέτρων στη βάση του ρυθμιστικού πλαισίου.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.