Αρ. Απόφασης: 329/2022

Ημερομηνία: 14/10/2022

Θέμα: 
Μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε3170-2021 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν, κατόπιν αιτήματος του αδειούχου, το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε3170-2021 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Ίνεια, της επαρχίας Πάφου του ΞΠ στην εταιρεία Cxalma Quality Ltd (ΗΕ 417760).
  2. Να απορρίψουν την αίτηση της εταιρείας Cxalma Quality Ltd (ΗΕ 417760) για να της μεταβιβαστεί η υπ’ αριθμόν Ε3170-2021 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Ίνεια, της επαρχίας Πάφου του ΞΠ.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον ΞΠ και στην εταιρεία Cxalma Quality Ltd (ΗΕ 417760), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.