Αρ. Απόφασης: 323/2022

Ημερομηνία: 11/10/2022

Θέμα: 
Μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε2826-2020 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, και στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε2826-2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,09983MWp, στη Καλαβασό, της επαρχίας Λεμεσού της κα. Χρυστάλλας Κασάπη (ΑΔΤ 187788) στην εταιρεία Λ.Α.Κ. Ενεργειακή Λτδ (ΗΕ 311545).
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.