Αρ. Απόφασης: 320/2020

Ημερομηνία: 9/10/2020

Θέμα: 
Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 2683 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 του Ν.122(Ι)/2003 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτού και εκτίμησαν ότι:
  • έχει ήδη εξαντληθεί κάθε εύλογος χρόνος για την αξιολόγηση της αίτησης και τη λήψη σχετικής απόφασης από τη ΡΑΕΚ σε αναμονή της απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής,
  • σύμφωνα με νομολογία του Διοικητικού Δικαστηρίου η ΡΑΕΚ δεν δύναται να παγοποιεί την εξέταση αιτήσεων και έχει υποχρέωση να ασκήσει την αρμοδιότητα της προς λήψη απόφασης εντός της καθορισμένης ή έστω εύλογου χρονικής προθεσμίας επί της αιτήσεως, 
  • η καταχώρηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο δεν αναστέλλει την ισχύ και την εφαρμογή της απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής,
  • συνεπεία της απόρριψης της αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας και της επακόλουθης απόρριψης της ιεραρχικής προσφυγής της εν λόγω αίτησης, στο προτεινόμενο τεμάχιο δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου, και ως εκ τούτου δεν ικανοποιείται το κριτήριο της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 του Ν.122(Ι)/2003, και
  • ο αιτητής έχει την δυνατότητα, σε περίπτωση που επιτύχει η διοικητική προσφυγή που έχει καταχωρήσει, να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια στη ΡΑΕΚ, στη βάση του ισχύοντος νομικού και πραγματικού καθεστώτος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 2683 αίτηση της εταιρείας Langwill Enterprises Ltd (ΗΕ 377551), για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 4,017ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/37E1, τμήμα 12, τεμάχιο 267, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Langwill Enterprises Ltd (ΗΕ 377551) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.