Αρ. Απόφασης: 319/2019
 
Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου 2019
 
Θέμα: Αποξήλωση Συστοιχίας Πυκνωτών Στον Υ/Σ «Ορούντα 132 kV» 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
    • του άρθρου 47 «Περιορισμός διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του συστήματος μεταφοράς» το οποίο προνοεί «Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς δε θα εκποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί μέρος του συστήματος μεταφοράς και ούτε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση του συστήματος μεταφοράς χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ», 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2019 (ΚΔΠ 204/2019) «περί Εκπόνησης εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής 2021-2030», όπου στα πλαίσια, μεταξύ άλλων, επίτευξης ευελιξίας στη βελτιστοποιημένη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς και συστήματος διανομής, η άεργος ισχύς θα αποτελέσει μέρος της μελέτης, 
  • Το αίτημα του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) προς τη ΡΑΕΚ για έγκριση, που υποβλήθηκε με επιστολή του με στοιχεία ΔΜ/246, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2019, για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού,  
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 1698-19, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως του καθ’ ύλην αρμόδιου για θέματα που αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς, 
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ2/210.5.29, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2019, σε απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την οποία δεν φέρει ένσταση για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού,    
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Την έγκριση του υπό αναφορά αιτήματος του ΙΣΜ για την αποξήλωση συστοιχίας Πυκνωτών στον Υ/Σ «Ορούντα» 132 kV, στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.   
  2. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΙΣΜ με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.