Αρ. Απόφασης: 301/2021

Ημερομηνία: 24/09/2021 

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε356/2010 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας της Εταιρείας Strat Bionenergy Ltd
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής η υπ’ αριθμόν Ε357/2010 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ε357/2010 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με βιομάζα, της εταιρείας Strat Bionenergy Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 4,96MW στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας, καθότι χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου. 
  2. Η απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία Strat Bionenergy Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.