Αρ. Απόφασης: 316/2020

Ημερομηνία: 2/10/2020

Θέμα: 
3 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 2,51MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία L&T RES Systems Ltd (ΗΕ 310076), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-381, τμήμα 12, τεμάχιο 85, στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία L&T Solar Ltd (ΗΕ 310893), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. -/2-279-382, -/2-280-382 και -/2-280-381, τμήμα 10, τεμάχια 157, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 211, 212, 218, 219 και 220, στο Φρέναρος, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    3. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Athinodorou & Athinodorou Energy Ltd (ΗΕ 376366), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,09918MWp, στο Φ/Σχ. 51/19E2, τμήμα 4, τεμάχιο 10 στη Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.