Αρ. Απόφασης: 312/2023

Ημερομηνία: 12/09/2023

Θέμα: 
Έγκριση Τροποποιητικής  Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 60/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα “Τροποποιητική Έκδοση 2.2 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032", Αρ. Εισερχ. 2960-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 531/2023, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2023,  με θέμα “Τροποποιητική Έκδοση 2.2 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032”,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2023, με θέμα “Τροποποιητική Έκδοση 2.2 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032", Αρ. Εξερχ. 1458-2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2023, με θέμα “Τροποποιητική Έκδοση 2.3 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032", Αρ. Εισερχ. 3902-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 613/2023, ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2023,  με θέμα “Τροποποιητική Έκδοση 2.3 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032”.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τις πρόνοιες του Άρθρου 73,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022) με τίτλο «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 139/2023, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023, με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), καθώς και των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022, ο ΔΣΜΚ στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων, πρέπει πέραν του προτεινόμενου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση και σε τυχόν τροποποιήσεις αυτού, τα αποτελέσματά της οποίας μαζί με τα σχόλιά του τα καταθέτει στη ΡΑΕΚ ώστε να τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της.
 • Ο ΔΣΜΚ διεξήγαγε σχετική δημόσια διαβούλευση από τις 31 Μαΐου 2023 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023, κατά την οποία υποβλήθηκαν τέσσερα σχόλια.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • υπάρχει ανάγκη για την ένταξη έργων προς επίλυση των προβλημάτων του Δακτυλίου Υπόγειων Καλωδίων της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας,
 • υπάρχει η ανάγκη για σκοπούς αύξησης της διείσδυσης ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην περιοχή Αμμοχώστου, και
 • είναι αιτιολογημένο το αίτημα του ΔΣΜΚ για τροποποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032.
 Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032, ως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2023 με Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.20/234469.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες, καθώς επίσης και για τη δημοσίευση της Τροποποιητικής Έκδοσης του ΔΠΑΣΜ από τον ΔΣΜΚ ως προνοείται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021).
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 4. Την ανάρτηση Ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, με την οποία να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναφορικά με τα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης.