Αρ. Απόφασης: 310/2022

Ημερομηνία: 30/09/2022

Θέμα: 
Καθορισμός Προσωρινού Τρόπου Συμμέτοχης Υποχρεωτικά  Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) στην Ανταγωνιστική Αγορά

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 60/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.01.08/208-19, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ να προβεί στην εκπόνηση αναλυτικής και επιστημονικής τεχνοοικονομικής μελέτης σχετικά με τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής των Υποχρεωτικά  Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ), λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, τυχόν οικονομικούς περιορισμούς, κατά πόσο θα υπάρχει ανάγκη καθορισμού ΥΕΜΠ, τον τρόπο συμμετοχής των εν λόγω μονάδων στην αγορά και καταδεικνύοντας τη βέλτιστη επιλογή μεταξύ τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, με προθεσμία εκπόνησης της εν λόγω Μελέτης την 1 Μαΐου 2019, Αρ. Εξερχ. 208/2019,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ/120.1/190403, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία ενημέρωσε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από την προθεσμία για την εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης και υπέβαλε τη σχετική μεθοδολογία και νέο χρονοδιάγραμμα προς έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 675/2019,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.01.08/899-19, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019, με την οποία η ΡΑΕΚ ζητούσε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών αναφορικά με την εκπόνηση της υπό αναφορά σχετικής Μελέτης, Αρ. Εξερχ. 899/19,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ16/120.1/191658, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, με την οποία ο ΔΣΜΚ κατάθεσε στη ΡΑΕΚ  τη «Μελέτη Καθορισμού της Πολιτικής Υποχρεωτικά  Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) – Must Run Units» για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου, όπως αυτή είχε ετοιμαστεί από Ομάδα Εργασίας του ΔΣΜΚ, Αρ. Εισερχ. 2363/2019,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, 
 • Η εμπιστευτική επιστολή του ΔΣΜΚ, με στοιχεία ΔΣ2/1020.1.1/213185[Ε], ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, Αρ. Εμπιστευτικής Επιστολής 14/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 857/2021, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021, 
 • Η εμπιστευτική επιστολή του ΔΣΜΚ, με στοιχεία ΔΑ12/1020.1/220244[Ε], ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022, Αρ. Εμπιστευτικής Επιστολής 6/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.07.04/297-22, ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2022, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ να τοποθετηθεί επί του θέματος της ανάγκης για αναθεώρηση του υπολογισμού συντελεστών ρήτρας καυσίμου καταναλωτών για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, ως απόρροια των απαιτήσεων του ΔΣΜΚ για την ασφαλή λειτουργία των Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς, Αρ. Εξερχ. 297/2022,
 • Η εμπιστευτική επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. ΕΜ 5-2022, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2022, Αρ. Εμπιστευτικής Επιστολής 5/2022, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/140.2.1/220757, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, προς απάντηση της επιστολής της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2022, σχετικά με την αναθεώρηση του υπολογισμού συντελεστών ρήτρας καυσίμου καταναλωτών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022,Αρ. Εισερχ. 965/2022,
 • Τα πρακτικά της συνεδρίας υπ’ αριθμό 12/2022, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2022, μεταξύ της ΡΑΕΚ και του ΔΣΜΚ με θέμα «Αλλαγή τρόπου Δέσμευσης Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής», όπου ο ΔΣΜΚ παρέθεσε τους περιορισμούς που απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς και ζητήθηκε από την ΡΑΕΚ επιστημονική τεκμηρίωση για όλους τους περιορισμούς,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/140.2.1/221251, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, στην οποία επισυνάπτεται το «Ενημερωτικό Σημείωμα - Παραδοχές και τα Τεχνικά Κριτήρια Προγραμματισμού Παραγωγής» όπου αναλύονται η Πολιτική Ελάχιστα Ενταγμένων Μονάδων του ΔΣΜΚ και η Πολιτική Λειτουργικού Περιθωρίου, η Προτεραιότητα ΑΠΕ και ο Προγραμματισμός Παραγωγής, η Υποχρεωτική Ένταξη Μονάδων για διατήρηση του Κριτηρίου Ν-1 και η Αλλαγή συμπεριφοράς Μονάδων Παραγωγής και δεδομένων Συστήματος, Αρ. Εισερχ. 1761/2022,
 • Η εμπιστευτική επιστολή του ΔΣΜΚ, με στοιχεία ΔΑ12/1020.1/221252[Ε], ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, Αρ. Εμπιστευτικής Επιστολής 21/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 360/2022, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, 
 • Το Εμπιστευτικό Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν ΕΜΠ-8-2022, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, 
 • Τα πρακτικά της συνεδρίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο υπ’ αριθμό 47/2022, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2022, μεταξύ εκπροσώπων της ΡΑΕΚ και του ΔΣΜΚ με θέμα «Συνάντηση με τον ΔΣΜΚ για Υποχρεωτικά Ενταγμένες Μονάδες», κατά την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ να υποβάλει έκθεση με προσομοιώσεις σχετικά με τα πιθανά σενάρια για τον τρόπο συμμετοχής των  Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ2/1020.1.1/222174, ημερομηνίας 1ης  Ιουλίου 2022, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ έκθεση σχετικά με την αναμενόμενη τήρηση του μέτρου ρευστότητας η οποία απορρέει από πρόταση του ΔΣΜΚ σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής, Αρ. Εισερχ. 3066/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 514-2022, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2022, 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ.: 04.10/1224-2022, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2022, σχετικά με την αναμενόμενη τήρηση του μέτρου ρευστότητα, Αρ. Εξερχ. 1224/2022, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/1020.1.1/222880, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2022, στην οποία επισυνάπτεται η «Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της προσωρινής διευθέτησης για διαχείριση των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 3884/2022, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 612/2022, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2022. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα: 
  • Το άρθρο 4(1)(δ) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του Ν. 130(Ι)/2021, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, εντός του πλαισίου των καθηκόντων και εξουσιών της που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 130(Ι)/2021, ώστε να βοηθά στην επίτευξη, με τον οικονομικά αποτελεσματικότερο τρόπο, της ανάπτυξης ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι προσανατολισμένα στον καταναλωτή, προωθεί την επάρκεια συστημάτων και, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής, της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της ενσωμάτωσης της μεγάλης και μικρής κλίμακας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας, τόσο στο δίκτυο μεταφοράς όσο και στο δίκτυο διανομής, και διευκολύνει τη λειτουργία τους σε σχέση με άλλα ενεργειακά δίκτυα φυσικού αερίου ή θέρμανσης,
  • Το άρθρο 5(1)(κη) σύμφωνα με το οποίο, με την επιφύλαξη των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, η ΡΑΕΚ έχει καθήκον και αρμοδιότητα να διασφαλίζει την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για τον ηλεκτρισμό και να εξασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού,
  • Το άρθρο 5(4)(α) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ με σκοπό την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχει αρμοδιότητα να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν:  
 • Την ανάγκη ένταξης στην Αγορά Ηλεκτρισμού με τον ελάχιστο οικονομικό αντίκτυπο στους καταναλωτές των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων οι οποίες είναι αναγκαίες για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και, 
 • Από τα αποτελέσματα της μελέτης του ΔΣΜΚ, που ετοιμάστηκε στα πλαίσια της περεταίρω ανάλυσης της πρότασης του ΔΣΜΚ σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων, και η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/1020.1.1/222880, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2022 σχετικά με την «Εφαρμογή της προσωρινής διευθέτησης για διαχείριση των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», καταδεικνύεται ότι η υιοθέτηση της προσωρινής διευθέτησης για ένταξη  των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής μέσω Διμερών Συμβολαίων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση στο ημερήσιο κόστος επίλυσης της Αγοράς,
Τα Μέλη της Ανώτερη Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ότι η πρόταση του ΔΣΜΚ για εφαρμογή προσωρινής διευθέτησης για διαχείριση των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού μέσω της προθεσμιακής αγοράς επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και στα συναφή κόστη. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του Ν. 130(Ι)/2021, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν την εισήγηση του ΔΣΜΚ για προσωρινή διευθέτηση για διαχείριση των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, ήτοι:
  ‘‘η ΑΗΚ Παραγωγή να συνάπτει Διμερή Συμβόλαια με την ΑΗΚ Προμήθεια για τις Υποχρεωτικά Ενταγμένες Μονάδες Παραγωγής της σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του ΔΣΜΚ, και η ΑΗΚ Προμήθεια υποχρεούται να συμβάλλεται με την ΑΗΚ Παραγωγή με τον συγκεκριμένο τρόπο (σύνθεση Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής).’’
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να ετοιμάσει συγκεκριμένη Μεθοδολογία καθορισμού των απαιτήσεων του Συστήματος για τις Υποχρεωτικά Ενταγμένες Μονάδες Παραγωγής και να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του στα πλαίσια ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών. 
 3. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ όπως εφαρμόσει την ως άνω πρότασή του στην επόμενη Δοκιμαστική Περίοδο Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 4. Η πιο πάνω διευθέτηση θα ισχύει σε προσωρινή βάση μέχρι την τελική διευθέτηση του τρόπου συμμετοχής των Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού που ετοιμάζει ο ΔΣΜΚ και θα υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.