Αρ. Απόφασης: 31/2019

Ημερομηνία: 01/02/2019

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής 

Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν το αίτημα τροποποίησης, την υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd με αντικατάσταση των 11 ανεμογεννητριών Vensys ισχύος 1,5MW εκάστη, με 7 ανεμογεννήτριες Vensys 100, ισχύος 2,5MW, εκ των οποίων η μία θα λειτουργεί με μειωμένη ισχύ στο 1,5MW, έτσι ώστε η συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 16,5MW, την πάροδο των 30 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω Άδειας χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση και αφού διαπίστωσε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός των νέων προτεινόμενων ανεμογεννητριών δεν διαφέρει από τον αδειοδοτημένο χωροταξικό σχεδιασμό,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣE
 
  1. Να προβεί στην προτεινόμενη από την εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd τροποποίηση της υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής με αντικατάσταση των 11 ανεμογεννητριών Vensys ισχύος 1,5MW εκάστη, με 7 ανεμογεννήτριες Vensys 100, ισχύος 2,5MW εκάστη, εκ των οποίων η μία ανεμογεννήτρια θα τροποποιηθεί έτσι ώστε η μέγιστη ισχύς εξόδου της να μην υπερβαίνει τα 1,5MW, και ως εκ τούτου η συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 16,5MW.
  2. Η παρούσα απόφαση, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.  
  3. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.