Αρ. Απόφασης: 305/2022

Ημερομηνία: 28/09/2022

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 3,049MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία S.S.H. Idalium Solar Energy Ltd (ΗΕ 381808), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο Φ/Σχ. 30/32Ε2, τμήμα 12 τεμάχιο 737 στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Y.A. Windenergy Ltd (ΗΕ 295580), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp, στο Φ/Σχ. 30/32Ε2, τμήμα 12, τεμάχιο 1386, στο Δάλι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία DLM Familiar Solar Ltd (ΗΕ 254667), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/55, τεμάχιο 732 στην Μαλούντα, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 55 Ltd (ΗΕ 380128), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 45/54Ε2, τμήμα 29, τεμάχιο 105 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.