Αρ. Απόφασης: 302/2021

Ημερομηνία: 24/09/2021 

Θέμα: Απόρριψη 3836 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κανονισμού 4(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, και αφού διαπίστωσαν ότι δεν υφίσταται αντικείμενο για την εξέταση της αίτησης καθότι ο αδειούχος με επιστολή του ακύρωσε την αίτηση, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3836 αίτηση της εταιρείας B.S. Consulting Engineers (Civil & Mechanical) LLC (HE 160734) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα,  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στο Φ/Σχ. 40/46W1, τμήμα 10, τεμάχια 399 και 800 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας. 
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία B.S. Consulting Engineers (Civil & Mechanical) LLC (HE 160734) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.