Αρ. Απόφασης: 300/2020

Ημερομηνία: 25/09/2020

Θέμα: 
Αίτηση Τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Κ70-2020 Άδειας Κατασκευής
 
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004), και, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εκδώσουν ειδοποίηση, δυνάμει του κανονισμού 13(2) της ΚΔΠ 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί  στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ70-2020 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας My Sunpark (Monagroulli) Ltd η οποία αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 5,38MWp σε 7,7MWp,
  2. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3). 
  3. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες, δυνάμει του κανονισμού 13(2)(γ) της ΚΔΠ 538/2004.