Αρ. Απόφασης: 295/2021

Ημερομηνία: 21/09/2021 

Θέμα: Διορισμός Μελών Φορέα Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παράγωγων και Καταναλωτών  

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 63/2021, τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ28/1010.1.3/212879, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2021, Αρ. Εισερχ.3488/2021, με την οποία υπέβαλε σχετική πρόταση για διορισμό των μελών του Φορέα.   
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
  • Τους εγκεκριμένους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής 4.0.0 καθώς και τις εγκεκριμένες και ισχύουσες Τροποποιήσεις 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3 και ειδικότερα  το Κεφάλαιο Τ12 - Κανόνες Ασφάλειας, που αφορά στη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Καταναλωτών (εφεξής Φορέας), ο οποίος μεταξύ άλλων, λειτουργεί υπό τη γενική εποπτεία της ΡΑΕΚ με βάση εσωτερικούς κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ,
  • Τις πρόνοιες των Εσωτερικών Κανονισμών του Φορέα οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 06/2017.
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση της πρότασης του ΔΣΜΚ για τον διορισμό των προτεινόμενων εκπροσώπων του ΔΣΜΚ και της ΑΗΚ ως τα νέα Μέλη του Φορέα, ήτοι:
Εκ μέρους του ΔΣΜΚ: 
κ. Χριστόδουλος Ησαΐας (Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Λειτουργία Συστήματος/Αγορά) 
κ. Νίκος Κελλίρης (Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Λειτουργία Συστήματος/ Αγορά) 
 
Εκ μέρους της ΑΗΚ:
κ. Ιωάννης Πιπερίδης (Διευθυντής Δικτύων Περιφερειακού Γρ. Λ-Κ-Μ)
κ. Ανδρέας Σταύρου (Βοηθός Διευθυντής ΙΣΜ)  
 
  1. Η θητεία των εν λόγω Μελών του Φορέα είναι για την περίοδο 18/10/2021 έως 18/10/2024. 
  2. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για τις περαιτέρω ενέργειές του και άμεσης εφαρμογής της Απόφασης.
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.