Αρ. Απόφασης: 294/2021

Ημερομηνία: 17/09/2021 

Θέμα: Έκπτωση επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Χρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 62/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137/A1272564, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2021, με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 3247/2021,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. Μ/Μ.1, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού», Αρ.Εισερχ. 3627/2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003, 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 «Έγκριση των νέων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 15/2021 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2021»,
 • Τους δημοσιευμένους ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς της ΑΗΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019,
 • Το προσχέδιο Χωριστών Λογαριασμών της ΑΗΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ΑΗΚ είχε ενοποιημένα ταμειακά αποθέματα ύψους περίπου €444εκ., και σύμφωνα με τις πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η ΑΗΚ είχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους €404εκ. τα οποία έχουν ανακτηθεί από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού,
 • Την εισήγηση της ΑΗΚ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. Μ/Μ.1, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού», για παραχώρηση έκπτωσης 65% στα τέλη χρήσης δικτύου Ψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης η οποία αφορά το σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, για τα τιμολόγια που θα εκδοθούν με βάση τις καταμετρήσεις που θα γίνουν για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2021 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2022.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, εκτίμησαν ότι μείωση στις πιο κάτω Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις χρήσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής:
 • Ρυθμιζόμενη Διατίμηση Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ),
 • Ρυθμιζόμενη Διατίμηση Χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης (Δ-ΧΜ), και
 • Ρυθμιζόμενη Διατίμηση Χρήσης του Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης (Δ-ΧΧ),
δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού, αφού οι δραστηριότητες Ιδιοκτησίας του Συστήματος Μεταφοράς και Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης του Συστήματος Διανομής είναι μονοπωλιακές δραστηριότητες, και επίσης ότι με την εν λόγω έκπτωση θα επωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρισμού, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έκπτωση 65% επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων χρήσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής (Δ-ΧΣ, Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 15/2021 της ΡΑΕΚ, για συνολική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, ως η εισήγηση της ΑΗΚ.
 2. Τα μειωμένα έσοδα που θα υποστούν ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής από την μείωση των πιο πάνω Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Xρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής δεν θα ανακτηθούν κατά την υπόλοιπη περίοδο της παρούσας Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου ούτε κατά την επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου.
 3. Η έκπτωση να παραχωρηθεί από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση (ΚΟΕ) ΑΗΚ και να καλυφθεί από τα ταμειακά αποθέματα ολόκληρης της ΚΟΕ κατ’ αναλογία από όλες τις βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες.
 4. Η έκπτωση που θα δοθεί να φαίνεται διακριτά στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που εκδίδονται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένου του Ρυθμιζόμενου Προμηθευτή. 
 5. Η έκπτωση στις Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις χρήσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής (Δ-ΧΣ, Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) να εφαρμοστεί: 
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Νοεμβρίου 2021, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Νοεμβρίου 2021.
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.