Αρ. Απόφασης: 280/2022

Ημερομηνία: 25/08/2022

Θέμα: 
1 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας 3MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021, και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ (ΗΕ 310401), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 337, 338 και 339, στην Μηλιά της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.