Αρ. Απόφασης: 279/2022

Ημερομηνία: 25/08/2022

Θέμα: 
Καθορισμός Πλαισίου Αδειοδότησης για τη Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων που Προνοούνται στο Άρθρο 26 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2022 υπ’ αριθμόν 53/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 481/2022, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2022, με θέμα «Επιστολή με Ερωτήματα από Εταιρεία Bioland Promithia μετά τη Συνάντηση με ΡΑΕΚ στις 16 Ιουνίου 2022»,
 • Η επιστολή της εταιρείας Euroasia Interconnector Limited, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2022, με θέμα «Αδειοδότηση Διαχειριστή της Γραμμής Διασύνδεσης που συνδέει το ηλεκτρικό εθνικό σύστημα μεταφοράς της Κύπρου με το σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας», Αρ. Εισερχ. 3550/2022,
 • Η Νομική Γνωμάτευση υπ’ αρ. 08/2022, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2022, με θέμα «Δυνατότητα Καθορισμού Διαδικασιών Αδειοδότησης με Απόφαση της ΡΑΕΚ», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 603/2022, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2022, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου αδειοδότησης για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που προνοούνται στο άρθρο 26 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 26, 28, 29, 30 και 142,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), 
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ έχει ετοιμάσει και αποστείλει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδια νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών, στους οποίους καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης, τα έντυπα υποβολής αίτησης και οι πρότυποι όροι όλων των τύπων αδειών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 του Ν.130(Ι)/2022, 
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ έχει ετοιμάσει και αποστείλει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδια νέων Κανονισμών Τελών Αδειών, στους οποίους καθορίζονται τα τέλη αδειών για όλους τους τύπους άδειας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 του Ν.130(Ι)/2022,
 • Το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στη ΡΑΕΚ από εταιρείες που επιθυμούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 του Ν.130(Ι)/2021, η διεξαγωγή των οποίων απαγορεύεται χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Σύμφωνα με τον Ν.130(Ι)/2021, η διαδικασία, ο τύπος καθώς και τα τέλη για την έκδοση αδειών καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 138 του Ν.130(Ι)/2021,
 • Καθότι οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), δεν συμπεριλαμβάνουν τους τύπους και τα τέλη για τις νέες κατηγορίες αδειών που προβλέπονται στον Ν.130(Ι)/2021, υπάρχει η ανάγκη για καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των κατηγοριών αυτών μέχρι την ψήφιση των νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών και Τελών Αδειών, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να έχει το δικαίωμα να διεξάγει τις δραστηριότητες που προνοούνται στο άρθρο 26 του Ν.130(Ι)/2021,
 • Για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού είναι αναγκαίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης άδειας από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, καθώς και να γνωρίζουν το πλαίσιο χορήγησης αδειών και τους πρότυπους όρους των αδειών. 
Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, και τηρουμένων αναλογικά των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ τα έντυπα και τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση των αδειών που προνοούνται στις παραγράφους (γ) και (η) μέχρι (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με τα Παραρτήματα I μέχρι VIII της παρούσας Απόφασης, τα οποία θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών.
 2. Να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ τους πρότυπους όρους των αδειών που προνοούνται στις παραγράφους (γ) και (η) μέχρι (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με τα Παραρτήματα IX μέχρι XVI της παρούσας Απόφασης, τα οποία θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών.
 3. Να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ τα τέλη αίτησης, τα ετήσια τέλη, τα τέλη τροποποίησης και τα τέλη μεταβίβασης για τις άδειες που προνοούνται στις παραγράφους (γ) και  (η) μέχρι (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με το Παράρτημα XVII της παρούσας Απόφασης, τα οποία θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νέων Κανονισμών Τελών Αδειών.